Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

ALTINCI SINIF “VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI” ÜNİTESİNE YÖNELİK BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ

Year 2021, Volume 6, Issue 1, 1 - 26, 01.06.2021
https://doi.org/10.47479/ihead.729412

Abstract

Bu araştırmanın amacı altıncı sınıf fen bilimleri dersi ‘Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı’ ünitesinde yer alan denetleyici ve düzenleyici sistemler ve duyu organları konularına yönelik bir başarı testi geliştirmektir. Keşfedici sıralı karma yöntemin kullanıldığı araştırma birkaç adımda yürütülmüştür. Öncelikle testin amacına yönelik olarak araştırmacılar tarafından alan yazın taranmış ve toplam 50 adet çoktan seçmeli soru belirlenmiştir. Soruların belirlenmesinde yenilenen fen bilimleri dersi öğretim programındaki kazanımlar dikkate alınmıştır. Testin geçerliği için uzman görüşüne baş vurulmuş, böylece alanında uzman akademisyen ve öğretmenlerin görüşüne sunularak dil, kapsam, anlaşılabilirlik vb. açılardan sorular incelenerek 46 maddeye indirilmiştir. Söz konusu maddeler pilot uygulamalar için konuyu daha önce işlemiş olan toplam 212 yedinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen veriler madde analizine tabi tutularak düzenleme/çıkarma yoluna gidilmiştir. Madde analizi sonucunda 40 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testin ortalama güçlüğü 0.61 ve ortalama ayırt ediciliği ise 0.47 olarak hesaplanmıştır. Madde analizi sonrası testte kalan bazı sorularda ise düzeltmeler yapılmıştır. Daha sonra güvenirlik analizi için 178 kişilik farklı bir öğrenci grubuna uygulanan başarı testinin KR-20 güvenirlik katsayısı 0.86 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, testin öğrencilerin ilgili konuya yönelik başarılarını ölçmede geçerli ve güvenilir bir test olduğu söylenebilir.

References

 • Açıkgöz, M., & Karslı, F. (2015). Alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımları kullanılarak iş ve enerji konusunda geliştirilen başarı testinin geçerlilik ve güvenirlik analizi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-25.
 • Akbulut, H. İ., & Çepni, S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir? İlköğretim 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44.
 • Atılgan, H. (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ayhan, İ. (2010). Eğitimcilere yol göstermesi açısından TAB analiz programı kullanarak başarı testi hazırlama sürecinde izlenecek adımlar. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 1(2), 79-101.
 • Aymen-Peker, E., & Taş, E. (2019). Üç aşamalı kavram tanı testi geliştirme ve geçerlik çalışması: 5. sınıf canlılar dünyasını gezelim tanıyalım ünitesi. Journal of Computer and Education Research, 7(14), 515-539.
 • Ayvacı, H. Ş., & Durmuş, A. (2016). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Isı ve sıcaklık başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 87-103.
 • Baykul, Y., & Güzeller C. O. (2014). Sosyal bilimler için istatistik: SPSS uygulamalı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Berkant, H. G. (2007). Dokuzuncu sınıf biyoloji dersinde yapıcı öğrenme temelli hazırlanan anlamlı nedensel düşünmeye dayalı öğretimin öğrencilerin anlamlı nedensel düşünmelerine, akademik başarılarına, kalıcılığa ve günlük yaşam davranışlarına etkisi (Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Bingöl, A., & Halisdemir, N. (2017). Üniversite öğrencilerinin temel bilgi teknolojileri dersine yönelik akademik başarı testi geliştirme çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 54, 541-554.
 • Bolat, A., & Karamustafaoğlu, S. (2019). Vücudumuzdaki sistemler ünitesi başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 131-159.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cattell, R.B. (1978). The scientific use of factor analysis in behavioral and life sciences. New York: Plenum.
 • Creswell, J.W., & Plano-Clark, V.L. (2007). Designing and conducting mixed methods research (1th edition). USA: Sage Publications.
 • Çalık, M., & Ayas, A. (2003). Çözeltilerde kavram başarı testi hazırlama ve uygulama. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 1-17.
 • Çardak, Ç. S., & Selvi, K. (2018). Öğretim ilke ve yöntemleri dersi için bir başarı testi geliştirme süreci. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 379-407.
 • Çetinkaya, M., & Taş, E. (2016). Vücudumuzda sistemler” ünitesine yönelik üç aşamalı kavram tanı testi geliştirilmesi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 15, 317-330.
 • Demir, B., & Akarsu, N. (2014). Modern fizik konuları ile ilgili kavram testi geliştirilmesi ve uygulanması: Modern Fizik Kavram Testi (MKFT). Journal of European Education, 4(2), 39-51.
 • Demir, N., Kızılay, E., & Bektaş, O. (2016). 7. sınıf çözeltiler konusunda başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 209-237.
 • Demirci, N., & Efe, S. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ses konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 23-56.
 • Dokumacı-Sütçü, N., & Oral, B. (2019). Uzamsal görselleştirme testinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kastamonu Education Journal, 27(3), 1179-1195.
 • Erdoğan-Karaş, Ö. (2019). 7. Sınıf Hücre ve Bölünmeler Ünitesinin REACT Stratejisiyle Öğretimi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Gömleksiz, M., & Erkan, S. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gönen, S., Kocakaya, S., & Kocakaya, F. (2011). Dinamik konusunda geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 40-57.
 • Griffard, P. B. (2001). The Two-tier instrument on photosynthesis: What does it diagnose? International Journal of Science Education, 23(20), 1039-1052.
 • Gül, Ş., & Sözbilir, M. (2015). Thematic content analysis of scale development studies published in the field of science and mathematics education. Eğitim ve Bilim, 40(178), 85-102.
 • Gül, Ş. (2016). Biyoloji fizik ve kimya öğretmeni adaylarının bilim sözde bilim ayrımı anlayışları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 9(2), 177-197.
 • Gül, Ş. (2020). Yedinci sınıf öğrencilerinin ‘vücudumuzdaki sistemler’ ünitesine ait konuları günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 1-16.
 • Güneş, M. H., & Güneş, T. (2005). İlköğretim öğrencilerinin biyoloji konularını anlama zorlukları ve nedenleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 6(2), 169-175.
 • Güneş, M. H. & Serdaroğlu, C. (2018). Bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinde geliştirilen başarı testinin geçerliliği ve güvenirliği. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi, 2(1), 35-40.
 • Güven, E. (2013). Çevre sorunları başarı testinin geliştirilmesi ve öğretmen adaylarının bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 114-127.
 • Haladyna, T. M. (1997). Writing test items to evaluate higher order thinking. London: Allyn & Bacon.
 • İlhan, N., & Hoşgören, G. (2017). Fen bilimleri dersine yönelik yaşam temelli başarı testi geliştirilmesi: Asit baz konusu. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 5(2), 87-110.
 • Karataş, F. Ö., Köse, S., & Coştu, B. (2003). Öğrenci yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemede kullanılan iki aşamalı testler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 54-69.
 • Karslı, G., Karamustafaoğlu, O., & Kurt, M. (2019). Botanik bahçesinin öğretim sürecinde öğrencilerin sosyobilimsel konulara olan bakışlarına etkisi: Sürdürülebilir çevre. Journal of Computer and Education Research, 7(14), 437-463.
 • Keçeci, G., Yıldırım, P., & Kırbağ-Zengin, F. (2019). Sistemler akademik başarı testi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 3(1), 96-114. Kızkapan, O., & Bektaş, O. (2018). Fen eğitiminde başarı testi geliştirilmesi: Hücre bölünmesi ve kalıtım örneği. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-18.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.
 • Kubiszyn, T. & Borich, G. (2003). Education testing and measurement (7th ed.). Hoboken: John Wiley.
 • Küçükahmet, L. (2004). Öğretimde planlama değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. MEB [Millî Eğitim Bakanlığı] (2018). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınevi.
 • Nacaroğlu, O., Bektaş, O., & Kızkapan, O. (2020). Madde döngüleri ve çevre sorunları konusunda başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1), 36-51.
 • Osta, I. (2007). Developing and piloting a framework for studying the alignment of mathematics examinations with the curriculum: The case of Lebanon. Educational Research and Evaluation, 13(2), 171-198.
 • Özay-Köse, E., & Gül, Ş. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının biyoloji bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri. Amasya Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 84-103.
 • Özcan, H., Koca, E., & Söğüt, M. (2019). Ortaokul öğrencilerinin basınç kavramıyla ilgili anlayışlarını ölçmeye yönelik bir test geliştirme çalışması. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(1), 130-144.
 • Prokop, P., & Fancovicova, J. (2006). Students’ ideas about the human body: Do they really draw what they know? Journal of Baltic Science Education, 2(10), 86-95.
 • Reiss, M. J., & Tunnicliffe, S. D. (2001). Students’ understandings of human organs and organ systems. Research in Science Education, 31, 383-399.
 • Sener, N., & Tas, E. (2017). Developing achievement test: A research for assessment of 5th grade biology subject. Journal of Education and Learning, 6(2), 254-271.
 • Singh, C., & Rosengrant, D. (2003). Multiple-choice test of energy and momentum concepts. American Journal of Physics, 71(6), 607-617.
 • Timur, S., Doğan, F., İmer-Çetin, N., Timur, B., & Işık, R. (2019). Developing achievement test on cell subject for 6th grade: A validity and reliability study. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48(2), 1202-1219.
 • Tosun, C., & Taşkesenligil, Y. (2011). Revize edilmiş Bloom’un taksonomisine göre çözeltiler ve fiziksel özellikleri konusunda başarı testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 499-522.
 • Treagust, D.F. (1988). Development and use of diagnostic tests to evaluate students‟ misconceptions in science. International Journal of Science Education, 10(2), 159-169.
 • Tunç, T., & Kılınç-Alpat, S. (2015). Elektrokimyada geçerlik ve güvenirliği sağlanmış kimya başarı testinin geliştirilmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(3), 347-360.
 • Yanar, S., Kırmızıgül-Saylan, A., & Kaya, H. (2019). Development study of an achivement test regading 6th grade light and sound subject. Internetional Journal of Educational Studies, 6(2), 53-72.
 • Yıldız, E., Şimşek, Ü., & Ağdaş, H. (2017). Eğitsel oyun entegre edilmiş işbirlikli öğrenme modelinin öğrencilerin fen öğrenimi motivasyonları ve sosyal becerileri üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 37-54.
 • Yıldız, S., Keçeci, G., & Kırbağ-Zengin, F. (2019). Dengeli beslenme akademik başarı testi: geçerlik ve güvenirlik araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 848-868.

Year 2021, Volume 6, Issue 1, 1 - 26, 01.06.2021
https://doi.org/10.47479/ihead.729412

Abstract

References

 • Açıkgöz, M., & Karslı, F. (2015). Alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımları kullanılarak iş ve enerji konusunda geliştirilen başarı testinin geçerlilik ve güvenirlik analizi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-25.
 • Akbulut, H. İ., & Çepni, S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir? İlköğretim 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44.
 • Atılgan, H. (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ayhan, İ. (2010). Eğitimcilere yol göstermesi açısından TAB analiz programı kullanarak başarı testi hazırlama sürecinde izlenecek adımlar. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 1(2), 79-101.
 • Aymen-Peker, E., & Taş, E. (2019). Üç aşamalı kavram tanı testi geliştirme ve geçerlik çalışması: 5. sınıf canlılar dünyasını gezelim tanıyalım ünitesi. Journal of Computer and Education Research, 7(14), 515-539.
 • Ayvacı, H. Ş., & Durmuş, A. (2016). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Isı ve sıcaklık başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 87-103.
 • Baykul, Y., & Güzeller C. O. (2014). Sosyal bilimler için istatistik: SPSS uygulamalı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Berkant, H. G. (2007). Dokuzuncu sınıf biyoloji dersinde yapıcı öğrenme temelli hazırlanan anlamlı nedensel düşünmeye dayalı öğretimin öğrencilerin anlamlı nedensel düşünmelerine, akademik başarılarına, kalıcılığa ve günlük yaşam davranışlarına etkisi (Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Bingöl, A., & Halisdemir, N. (2017). Üniversite öğrencilerinin temel bilgi teknolojileri dersine yönelik akademik başarı testi geliştirme çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 54, 541-554.
 • Bolat, A., & Karamustafaoğlu, S. (2019). Vücudumuzdaki sistemler ünitesi başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 131-159.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cattell, R.B. (1978). The scientific use of factor analysis in behavioral and life sciences. New York: Plenum.
 • Creswell, J.W., & Plano-Clark, V.L. (2007). Designing and conducting mixed methods research (1th edition). USA: Sage Publications.
 • Çalık, M., & Ayas, A. (2003). Çözeltilerde kavram başarı testi hazırlama ve uygulama. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 1-17.
 • Çardak, Ç. S., & Selvi, K. (2018). Öğretim ilke ve yöntemleri dersi için bir başarı testi geliştirme süreci. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 379-407.
 • Çetinkaya, M., & Taş, E. (2016). Vücudumuzda sistemler” ünitesine yönelik üç aşamalı kavram tanı testi geliştirilmesi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 15, 317-330.
 • Demir, B., & Akarsu, N. (2014). Modern fizik konuları ile ilgili kavram testi geliştirilmesi ve uygulanması: Modern Fizik Kavram Testi (MKFT). Journal of European Education, 4(2), 39-51.
 • Demir, N., Kızılay, E., & Bektaş, O. (2016). 7. sınıf çözeltiler konusunda başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 209-237.
 • Demirci, N., & Efe, S. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ses konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 23-56.
 • Dokumacı-Sütçü, N., & Oral, B. (2019). Uzamsal görselleştirme testinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kastamonu Education Journal, 27(3), 1179-1195.
 • Erdoğan-Karaş, Ö. (2019). 7. Sınıf Hücre ve Bölünmeler Ünitesinin REACT Stratejisiyle Öğretimi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Gömleksiz, M., & Erkan, S. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gönen, S., Kocakaya, S., & Kocakaya, F. (2011). Dinamik konusunda geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 40-57.
 • Griffard, P. B. (2001). The Two-tier instrument on photosynthesis: What does it diagnose? International Journal of Science Education, 23(20), 1039-1052.
 • Gül, Ş., & Sözbilir, M. (2015). Thematic content analysis of scale development studies published in the field of science and mathematics education. Eğitim ve Bilim, 40(178), 85-102.
 • Gül, Ş. (2016). Biyoloji fizik ve kimya öğretmeni adaylarının bilim sözde bilim ayrımı anlayışları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 9(2), 177-197.
 • Gül, Ş. (2020). Yedinci sınıf öğrencilerinin ‘vücudumuzdaki sistemler’ ünitesine ait konuları günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 1-16.
 • Güneş, M. H., & Güneş, T. (2005). İlköğretim öğrencilerinin biyoloji konularını anlama zorlukları ve nedenleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 6(2), 169-175.
 • Güneş, M. H. & Serdaroğlu, C. (2018). Bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinde geliştirilen başarı testinin geçerliliği ve güvenirliği. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi, 2(1), 35-40.
 • Güven, E. (2013). Çevre sorunları başarı testinin geliştirilmesi ve öğretmen adaylarının bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 114-127.
 • Haladyna, T. M. (1997). Writing test items to evaluate higher order thinking. London: Allyn & Bacon.
 • İlhan, N., & Hoşgören, G. (2017). Fen bilimleri dersine yönelik yaşam temelli başarı testi geliştirilmesi: Asit baz konusu. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 5(2), 87-110.
 • Karataş, F. Ö., Köse, S., & Coştu, B. (2003). Öğrenci yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemede kullanılan iki aşamalı testler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 54-69.
 • Karslı, G., Karamustafaoğlu, O., & Kurt, M. (2019). Botanik bahçesinin öğretim sürecinde öğrencilerin sosyobilimsel konulara olan bakışlarına etkisi: Sürdürülebilir çevre. Journal of Computer and Education Research, 7(14), 437-463.
 • Keçeci, G., Yıldırım, P., & Kırbağ-Zengin, F. (2019). Sistemler akademik başarı testi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 3(1), 96-114. Kızkapan, O., & Bektaş, O. (2018). Fen eğitiminde başarı testi geliştirilmesi: Hücre bölünmesi ve kalıtım örneği. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-18.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.
 • Kubiszyn, T. & Borich, G. (2003). Education testing and measurement (7th ed.). Hoboken: John Wiley.
 • Küçükahmet, L. (2004). Öğretimde planlama değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. MEB [Millî Eğitim Bakanlığı] (2018). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınevi.
 • Nacaroğlu, O., Bektaş, O., & Kızkapan, O. (2020). Madde döngüleri ve çevre sorunları konusunda başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1), 36-51.
 • Osta, I. (2007). Developing and piloting a framework for studying the alignment of mathematics examinations with the curriculum: The case of Lebanon. Educational Research and Evaluation, 13(2), 171-198.
 • Özay-Köse, E., & Gül, Ş. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının biyoloji bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri. Amasya Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 84-103.
 • Özcan, H., Koca, E., & Söğüt, M. (2019). Ortaokul öğrencilerinin basınç kavramıyla ilgili anlayışlarını ölçmeye yönelik bir test geliştirme çalışması. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(1), 130-144.
 • Prokop, P., & Fancovicova, J. (2006). Students’ ideas about the human body: Do they really draw what they know? Journal of Baltic Science Education, 2(10), 86-95.
 • Reiss, M. J., & Tunnicliffe, S. D. (2001). Students’ understandings of human organs and organ systems. Research in Science Education, 31, 383-399.
 • Sener, N., & Tas, E. (2017). Developing achievement test: A research for assessment of 5th grade biology subject. Journal of Education and Learning, 6(2), 254-271.
 • Singh, C., & Rosengrant, D. (2003). Multiple-choice test of energy and momentum concepts. American Journal of Physics, 71(6), 607-617.
 • Timur, S., Doğan, F., İmer-Çetin, N., Timur, B., & Işık, R. (2019). Developing achievement test on cell subject for 6th grade: A validity and reliability study. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48(2), 1202-1219.
 • Tosun, C., & Taşkesenligil, Y. (2011). Revize edilmiş Bloom’un taksonomisine göre çözeltiler ve fiziksel özellikleri konusunda başarı testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 499-522.
 • Treagust, D.F. (1988). Development and use of diagnostic tests to evaluate students‟ misconceptions in science. International Journal of Science Education, 10(2), 159-169.
 • Tunç, T., & Kılınç-Alpat, S. (2015). Elektrokimyada geçerlik ve güvenirliği sağlanmış kimya başarı testinin geliştirilmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(3), 347-360.
 • Yanar, S., Kırmızıgül-Saylan, A., & Kaya, H. (2019). Development study of an achivement test regading 6th grade light and sound subject. Internetional Journal of Educational Studies, 6(2), 53-72.
 • Yıldız, E., Şimşek, Ü., & Ağdaş, H. (2017). Eğitsel oyun entegre edilmiş işbirlikli öğrenme modelinin öğrencilerin fen öğrenimi motivasyonları ve sosyal becerileri üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 37-54.
 • Yıldız, S., Keçeci, G., & Kırbağ-Zengin, F. (2019). Dengeli beslenme akademik başarı testi: geçerlik ve güvenirlik araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 848-868.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Online First
Authors

Pınar Deniz KARGIN (Primary Author)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8653-5510
Türkiye


Şeyda GÜL
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4005-2158
Türkiye

Publication Date June 1, 2021
Application Date April 29, 2020
Acceptance Date November 26, 2020
Published in Issue Year 2021, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ihead729412, journal = {Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9624}, eissn = {2528-9632}, address = {}, publisher = {Aksaray University}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {1 - 26}, doi = {10.47479/ihead.729412}, title = {ALTINCI SINIF “VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI” ÜNİTESİNE YÖNELİK BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Kargın, Pınar Deniz and Gül, Şeyda} }
APA Kargın, P. D. & Gül, Ş. (2021). ALTINCI SINIF “VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI” ÜNİTESİNE YÖNELİK BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ . Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 1-26 . DOI: 10.47479/ihead.729412
MLA Kargın, P. D. , Gül, Ş. "ALTINCI SINIF “VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI” ÜNİTESİNE YÖNELİK BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ" . Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 1-26 <http://ihead.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/60723/729412>
Chicago Kargın, P. D. , Gül, Ş. "ALTINCI SINIF “VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI” ÜNİTESİNE YÖNELİK BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 1-26
RIS TY - JOUR T1 - ALTINCI SINIF “VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI” ÜNİTESİNE YÖNELİK BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ AU - Pınar Deniz Kargın , Şeyda Gül Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47479/ihead.729412 DO - 10.47479/ihead.729412 T2 - Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 26 VL - 6 IS - 1 SN - 2528-9624-2528-9632 M3 - doi: 10.47479/ihead.729412 UR - https://doi.org/10.47479/ihead.729412 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ihlara Journal Educational Research ALTINCI SINIF “VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI” ÜNİTESİNE YÖNELİK BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ %A Pınar Deniz Kargın , Şeyda Gül %T ALTINCI SINIF “VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI” ÜNİTESİNE YÖNELİK BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ %D 2021 %J Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi %P 2528-9624-2528-9632 %V 6 %N 1 %R doi: 10.47479/ihead.729412 %U 10.47479/ihead.729412
ISNAD Kargın, Pınar Deniz , Gül, Şeyda . "ALTINCI SINIF “VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI” ÜNİTESİNE YÖNELİK BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 / 1 (June 2021): 1-26 . https://doi.org/10.47479/ihead.729412
AMA Kargın P. D. , Gül Ş. ALTINCI SINIF “VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI” ÜNİTESİNE YÖNELİK BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ. IHEAD. 2021; 6(1): 1-26.
Vancouver Kargın P. D. , Gül Ş. ALTINCI SINIF “VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI” ÜNİTESİNE YÖNELİK BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2021; 6(1): 1-26.
IEEE P. D. Kargın and Ş. Gül , "ALTINCI SINIF “VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI” ÜNİTESİNE YÖNELİK BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ", Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 1-26, Jun. 2021, doi:10.47479/ihead.729412
Değerli meslektaşlarım,

IHEAD'ın 6. cilt 2. sayısı yayımlanmıştır. Bir sonraki 7. cilt 1. sayımızın en geç Haziran 2022’de yayımlanması planlanmaktadır. Değerli çalışmalarınızı bu sayımızda yayımlayabilirsiniz.

Mart 2020 itibari ile etik kurul belgesi gerekli olan çalışmalar için Etik Kurul Belgesi alınma zorunluluğu vardır. Söz konusu belge, aday makale yüklenirken sisteme, makale ile birlikte yüklenmelidir.

Dergide aynı yazarın, aynı sayı ve aynı ciltte makalelerinin yayımlanamayacağını, 5. cilt 1. sayı yayımlanmadan önce yüklenmiş olanlar hariç olmak üzere öğrenci ve öğretmen görüşleri vb. üzerine konu alan makalelere yer verilemeyeceğini ve lisansüstü bir tezden türetilen çalışmalarda tezin sahibi ve danışmanının yazar olarak yer almak durumunda olduğunu; zorunlu olmamakla birlikte varsa ikinci danışmanın da yazar olarak yer alabileceğini; bunların dışında farklı yazarların ise ancak katkıları açıklanmak koşulu ile yer alabileceklerini önemle hatırlatmak isteriz.

IHEAD'ta makale yükleme aşamasında ya da makale yayıma kabul edildikten sonra hiç bir şekilde yazar(lar)dan ücret talep edilmemektedir.