Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİNDE STEM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN STEM’E YÖNELİK ALGILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ

Year 2021, Volume 6, Issue 1, 81 - 97, 01.06.2021
https://doi.org/10.47479/ihead.826909

Abstract

Bu çalışmada, Erzurum ilindeki bir ortaokulda 2017-2018 eğitim öğretim yılında 73, 6. sınıf öğrencisi ile yapılan STEM Eğitiminin, öğrencilerin STEM alanlarına yönelik algılarına ve tutumlarına etkisi araştırılmıştır. Deneysel yöntemin kullanıldığı bu nicel araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubunda mevcut programa ek olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 6 adet STEM etkinlikleri kontrol grubunda ise sadece mevcut program takip edilmiş olup her iki gruba da aynı ölçme araçları ön test-son test olarak uygulanmıştır. Uygulama bir dönem süresince gerçekleştirilmiştir. Yapılan STEM etkinlikleri, araştırmacılar tarafından geliştirilerek hazırlanmıştır. Veriler, STEM alanlarına yönelik Algı ve Tutum Testi kullanılarak toplanmıştır. Deney ve kontrol grubu ön ve son test sonuçlarının karşılaştırılması için STEM algı testinde parametrik ve nonparametrik testlerden deney ve kontrol grubu ön ve son test sonuçlarının karşılaştırılmasında ilişkili örneklemler t-testi, Mann-Whitney U testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, tutum testinde ise parametrik testlerden ilişkili ve ilişkisiz örneklemler t-testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, STEM etkinliklerinin öğrencilerin STEM’e yönelik algılarını geliştirdiği ancak öğrencilerin STEM’e yönelik tutumlarına etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Mühendislik tasarım süreci, etkinliklerde kullanılan bilgisayar teknolojileri, öğrencilerin STEM’e yönelik algılarının değişmesine imkân sağlamıştır. STEM alanlarına yönelik tutumlarının değişmemesi öğrencilerin bu alanlara yönelik tutumlarının çalışma öncesinde iyi düzeyde olması ya da tutumu ölçen ölçme aracının istediğimiz düzeyde ölçmeyi gerçekleştirmemesi sebebiyle olabilir.

References

 • Adıgüzel, T., Ayar, M. C., Çorlu, M.S., & Özel, S. (2012). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimi: Disiplinler arası çalışmalar ve etkileşimler. X Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuştur. Niğde, Türkiye.
 • Akgündüz, D. (2018). STEM eğitiminin kuramsal çerçevesi ve tarihsel gelişimi. D. Akgündüz (Ed.), Okul öncesinden üniversiteye kuram ve uygulamada STEM eğitimi içinde (ss. 19-49). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M., Kaplan Sayı, A., & Türk, Z. (2015). STEM eğitimi çalıştay raporu: Türkiye STEM eğitimi üzerine kapsamlı bir değerlendirme. İstanbul Aydın Üniversitesi: STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi. http://etkinlik.aydin.edu.tr/dosyalar/IAU_STEM_Egitimi_Calistay_Raporu_2015.pdf adresinden erişildi.
 • Altaş, S. (2018). STEM eğitimi yaklaşımının sınıf öğretmeni adaylarının mühendislik tasarım süreçlerine, mühendislik ve teknoloji algılarına etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Muş, Muş Alparslan Üniversitesi.
 • Ayvacı, H. Ş., & Ayaydın, A. (2017). Bilim teknoloji mühendislik sanat ve matematik (STEAM). S. Çepni (Ed.) Kuramdan uygulamaya STEM+A+E eğitimi içinde (ss. 115-130). Ankara: Pegem Akademi.
 • Balçın, M., Çavuş, R., & Topaloğlu, M. Y. (2018). Ortaokul öğrencilerinin FeTeMM’e yönelik tutumlarının ve FeTeMM mesleklerine yönelik ilgilerinin incelenmesi. Asya Öğretim Dergisi, 6(2), 40-62.
 • Baydar, Z., & Acar, Ö. (2018). FETEMM eğitimi ve argümantasyona dayalı olarak işlenen 7. sınıf elektrik enerjisi ünitesinin öğrenci kazanımlarına etkisi. Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi’nde sunulmuştur. Balıkesir, Türkiye.
 • Baran. E., Canbazoğlu-Bilici, S., & Mesutoğlu C. (2015). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) spotu geliştirme etkinliği. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 5(2), 60-69.
 • Berlin, D. F., & Lee, H. (2005). Integrating science and mathematics education: Historical analysis. School Science and Mathematics, 105(1), 15-24.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Bybee, R. W. (2013). The case for STEM education: Challenges and opportunities. Arlington, VA: National Science Teachers.
 • Can, A. (2017). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. (5. Baskı). Pagem Akademi.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K., (2005). Research methods in education (5th Edition).
 • Cosentino, C. (2008). The Impact of integrated programming on student attitude and achievement in grade 9 academic mathematics and science. (Master’s Thesis). Brock University, Ontario.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (S. B. Demir, Çev.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çakıcı, A. (2007). Örgütlerde sessizlik: Sessizliğin teorik temelleri ve dinamikleri, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 145-162.
 • Çepni, S. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çorlu, M. S. (2013). Insightsinto STEM education praxis: an assessment scheme for course syllabi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 1-9.
 • Çorlu, M. S. (2014). STEM eğitimi makale çağrı mektubu. Turkish Journal of Education, 3(1), 4-10.
 • Daugherty, M. K. (2013). The prospect of an “A” in STEM education. Journal of STEM Education, 14(2), 10-15.
 • Durmaz, B., Acar, Ö., & Karataş, A. (2018). FeTeMM yaklaşımıyla işlenen aynalarda yansıma ve ışığın soğrulması ünitesinin öğrenci kazanımlarına etkisi. Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi’nde sunulmuştur. Balıkesir, Türkiye.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ferrini Mundy, J. (2013). STEM education: The administration’s proposed reorganization (Testimony before the Committee on Science, Space, and Technology U.S. House of Representatives). Retrieved from http://www.hq.nasa.gov/legislative/hearings/ 2013%20hearings/6-4-2013%20MUNDY.pdf
 • Friday Institute for Educational Innovation (2012). Student attitudes toward STEM survey-upper elementary school students. Raleigh, NC: Author.
 • Gonzalez, H. B., & Kuenzi, J.J. (2012). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education: A Primer. Congressionel Research Service Retrieved from https://fas.org/sgp/crs/misc/R42642.pdf
 • Gülhan, F., & Şahin, F. (2016). Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 602-620.
 • Hom, E. J. (2014). What is STEM education. Retrieved from http://www.livescience.com/43296-what-is-stem-education.html
 • House, D. J. (2006). Mathematics beliefs and achievement of elementary school students in japan and the united states: Results from the third international mathematics and science study. The Journal of Genetic Psychology, 167(1) 31-45.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri (17.baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karataş, F. Ö. (2017). Eğitimde Geleneksel Anlayışa Yeni Bir S(İ)tem. S. Çepni, S. (Ed.) Kuramdan Uygulamaya STEM+A+E Eğitimi içinde (ss. 115-130). Ankara: Pegem Akademi.
 • Knezek, G., & Christensen, R. (1998). Internal ConsistencyReliability for the Teachers' Attitudes Toward Information Technology Questionnaire. Presented at the Society of Information Technology &Teacher Education (SITE)'s 9th International Conference, Washington, DC, March 13, 1998.
 • Koç, A. & Büyük, U., (2014). Fen eğitiminde bilimsel yaratıcılık ve tutum geliştirmede robotik teknolojisinin kullanımı.11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuştur. Adana, Türkiye.
 • Kong, Y.T., & Huo, S.C., (2014). An effect of STEAM activity programs on science learning ınterest. Advanced Science and Technology Letters, 59, 41-45.
 • Lacey, T. A., & Wright, B. (2009). Occupational employment projections to 2018. Monthly Labor Review, 82-109. Retrieved from https://www.bls.gov/opub/mlr/2009/11/art5full.pdf
 • Marulcu, İ., & Sungur, K. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının mühendis ve mühendislik algılarının ve yöntem olarak mühendislik-dizayna bakış açılarının incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12(2012), 1323.
 • Marczyk, G., De Matteo, G., & Festinger, D. (2005). Essentials of research design and methodology. New Jersey. John Wiley and Sons, Inc.
 • MEB (2016). STEM Eğitimi Raporu. Ankara: MEB. https://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf adresinden erişildi.
 • Pekbay, C. (2017). Fen teknoloji mühendislik ve matematik etkinliklerinin ortaokul öğrencileri üzerindeki etkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara, Hacettepe Üniversitesi.
 • Şahin, A., Ayar, M.C., & Adıgüzel, T. (2014). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik içerikli okul sonrası etkinlikler ve öğrenciler üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 297-322.
 • Tyler Wood, T., Knezek, G., & Christensen, R. (2010). Instruments for assessing interest in STEM content and careers. Journal of Technology and Teacher Education, 18(2), 341-363.
 • TUSİAD (2014). STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) alanında eğitim almış işgücüne yönelik talep ve beklentiler araştırması. TÜSİAD-T/2014,10-557.
 • TUSİAD (2017). 2023’e Doğru Türkiye’de STEM gereksinimi. https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/9735-2023-e-dog-ru-tu-rkiye-de-stem-gereksinimi adresinden erişildi.
 • Vilorio, D. (2014) STEM 101: Intro to tomorrow’s jobs, Occupational Outlook Quarterly. Retrieved from https://www.bls.gov/careeroutlook/2014/spring/art01.pdf
 • Yager, R. E. (2000). A vision for what science education should be like for the first 25 years of the new millennium. School Science and Mathematics, 100(6),327-341.
 • Yıldırım, B., & Altun, Y. (2015). Investigating the effect of STEM education and engineering applications on science laboratory lectures. El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 2(2); 28-40.
 • Yıldırım, B., & Selvi, M., (2015). Adaptation of stem attitude scale to Turkish. Turkish Studies, 10(3), 1107-1120.
 • Yıldırım, B., & Selvi, M. (2017). An experimental research on effects of STEM applications and mastery learnıing. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(2), 183-210.
 • Yıldırım, B. (2018). Teoriden pratiğe STEM eğitimi uygulama kitabı. Ankara: Nobel Yayıncılık.

THE EFFECT OF STEM APPLICATIONS ON STUDENTS 'PERCEPTIONS AND ATTITUDES TOWARDS STEM IN THE 6TH GRADE SCIENCE COURSE

Year 2021, Volume 6, Issue 1, 81 - 97, 01.06.2021
https://doi.org/10.47479/ihead.826909

Abstract

In this study, the effect of STEM education conducted with 73, 6th grade students in a secondary school in Erzurum province in the 2017-2018 academic year on students' perceptions and attitudes towards STEM fields was investigated. In this quantitative study in which experimental method was used, a quasi-experimental design with pretest-posttest control group was used. In addition to the existing program in the experimental group, 6 STEM activities developed by the researchers, and only the current program was followed in the control group, and the same measurement tools were applied to both groups as pretest and posttest. The application was carried out for a period of time. STEM activities have been developed and prepared by researchers. The data were collected using the Perception and Attitude Test for STEM domains. In order to compare the pretest and posttest results of the experimental and control groups, comparison of the pretest and posttest results of the parametric and nonparametric tests in the perception test, the Experimental and Control Group, the related samples t-test; Mann-Whitney U test and Wilcoxon Signed Ranks Test, correlated and unrelated samples t-test from parametric tests were used in the attitude test. According to the findings obtained, it was determined that STEM activities improve students 'perceptions of STEM, but do not affect students' attitudes towards STEM. The engineering design process and computer technologies used in the activities have enabled students to change their perception of STEM. The fact that their attitudes towards STEM fields do not change may be due to the students' attitudes towards these areas at a good level before the study or the measurement tool that measures the attitude did not perform at the level we want.

References

 • Adıgüzel, T., Ayar, M. C., Çorlu, M.S., & Özel, S. (2012). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimi: Disiplinler arası çalışmalar ve etkileşimler. X Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuştur. Niğde, Türkiye.
 • Akgündüz, D. (2018). STEM eğitiminin kuramsal çerçevesi ve tarihsel gelişimi. D. Akgündüz (Ed.), Okul öncesinden üniversiteye kuram ve uygulamada STEM eğitimi içinde (ss. 19-49). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M., Kaplan Sayı, A., & Türk, Z. (2015). STEM eğitimi çalıştay raporu: Türkiye STEM eğitimi üzerine kapsamlı bir değerlendirme. İstanbul Aydın Üniversitesi: STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi. http://etkinlik.aydin.edu.tr/dosyalar/IAU_STEM_Egitimi_Calistay_Raporu_2015.pdf adresinden erişildi.
 • Altaş, S. (2018). STEM eğitimi yaklaşımının sınıf öğretmeni adaylarının mühendislik tasarım süreçlerine, mühendislik ve teknoloji algılarına etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Muş, Muş Alparslan Üniversitesi.
 • Ayvacı, H. Ş., & Ayaydın, A. (2017). Bilim teknoloji mühendislik sanat ve matematik (STEAM). S. Çepni (Ed.) Kuramdan uygulamaya STEM+A+E eğitimi içinde (ss. 115-130). Ankara: Pegem Akademi.
 • Balçın, M., Çavuş, R., & Topaloğlu, M. Y. (2018). Ortaokul öğrencilerinin FeTeMM’e yönelik tutumlarının ve FeTeMM mesleklerine yönelik ilgilerinin incelenmesi. Asya Öğretim Dergisi, 6(2), 40-62.
 • Baydar, Z., & Acar, Ö. (2018). FETEMM eğitimi ve argümantasyona dayalı olarak işlenen 7. sınıf elektrik enerjisi ünitesinin öğrenci kazanımlarına etkisi. Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi’nde sunulmuştur. Balıkesir, Türkiye.
 • Baran. E., Canbazoğlu-Bilici, S., & Mesutoğlu C. (2015). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) spotu geliştirme etkinliği. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 5(2), 60-69.
 • Berlin, D. F., & Lee, H. (2005). Integrating science and mathematics education: Historical analysis. School Science and Mathematics, 105(1), 15-24.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Bybee, R. W. (2013). The case for STEM education: Challenges and opportunities. Arlington, VA: National Science Teachers.
 • Can, A. (2017). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. (5. Baskı). Pagem Akademi.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K., (2005). Research methods in education (5th Edition).
 • Cosentino, C. (2008). The Impact of integrated programming on student attitude and achievement in grade 9 academic mathematics and science. (Master’s Thesis). Brock University, Ontario.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (S. B. Demir, Çev.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çakıcı, A. (2007). Örgütlerde sessizlik: Sessizliğin teorik temelleri ve dinamikleri, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 145-162.
 • Çepni, S. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çorlu, M. S. (2013). Insightsinto STEM education praxis: an assessment scheme for course syllabi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 1-9.
 • Çorlu, M. S. (2014). STEM eğitimi makale çağrı mektubu. Turkish Journal of Education, 3(1), 4-10.
 • Daugherty, M. K. (2013). The prospect of an “A” in STEM education. Journal of STEM Education, 14(2), 10-15.
 • Durmaz, B., Acar, Ö., & Karataş, A. (2018). FeTeMM yaklaşımıyla işlenen aynalarda yansıma ve ışığın soğrulması ünitesinin öğrenci kazanımlarına etkisi. Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi’nde sunulmuştur. Balıkesir, Türkiye.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ferrini Mundy, J. (2013). STEM education: The administration’s proposed reorganization (Testimony before the Committee on Science, Space, and Technology U.S. House of Representatives). Retrieved from http://www.hq.nasa.gov/legislative/hearings/ 2013%20hearings/6-4-2013%20MUNDY.pdf
 • Friday Institute for Educational Innovation (2012). Student attitudes toward STEM survey-upper elementary school students. Raleigh, NC: Author.
 • Gonzalez, H. B., & Kuenzi, J.J. (2012). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education: A Primer. Congressionel Research Service Retrieved from https://fas.org/sgp/crs/misc/R42642.pdf
 • Gülhan, F., & Şahin, F. (2016). Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 602-620.
 • Hom, E. J. (2014). What is STEM education. Retrieved from http://www.livescience.com/43296-what-is-stem-education.html
 • House, D. J. (2006). Mathematics beliefs and achievement of elementary school students in japan and the united states: Results from the third international mathematics and science study. The Journal of Genetic Psychology, 167(1) 31-45.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri (17.baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karataş, F. Ö. (2017). Eğitimde Geleneksel Anlayışa Yeni Bir S(İ)tem. S. Çepni, S. (Ed.) Kuramdan Uygulamaya STEM+A+E Eğitimi içinde (ss. 115-130). Ankara: Pegem Akademi.
 • Knezek, G., & Christensen, R. (1998). Internal ConsistencyReliability for the Teachers' Attitudes Toward Information Technology Questionnaire. Presented at the Society of Information Technology &Teacher Education (SITE)'s 9th International Conference, Washington, DC, March 13, 1998.
 • Koç, A. & Büyük, U., (2014). Fen eğitiminde bilimsel yaratıcılık ve tutum geliştirmede robotik teknolojisinin kullanımı.11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuştur. Adana, Türkiye.
 • Kong, Y.T., & Huo, S.C., (2014). An effect of STEAM activity programs on science learning ınterest. Advanced Science and Technology Letters, 59, 41-45.
 • Lacey, T. A., & Wright, B. (2009). Occupational employment projections to 2018. Monthly Labor Review, 82-109. Retrieved from https://www.bls.gov/opub/mlr/2009/11/art5full.pdf
 • Marulcu, İ., & Sungur, K. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının mühendis ve mühendislik algılarının ve yöntem olarak mühendislik-dizayna bakış açılarının incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12(2012), 1323.
 • Marczyk, G., De Matteo, G., & Festinger, D. (2005). Essentials of research design and methodology. New Jersey. John Wiley and Sons, Inc.
 • MEB (2016). STEM Eğitimi Raporu. Ankara: MEB. https://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf adresinden erişildi.
 • Pekbay, C. (2017). Fen teknoloji mühendislik ve matematik etkinliklerinin ortaokul öğrencileri üzerindeki etkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara, Hacettepe Üniversitesi.
 • Şahin, A., Ayar, M.C., & Adıgüzel, T. (2014). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik içerikli okul sonrası etkinlikler ve öğrenciler üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 297-322.
 • Tyler Wood, T., Knezek, G., & Christensen, R. (2010). Instruments for assessing interest in STEM content and careers. Journal of Technology and Teacher Education, 18(2), 341-363.
 • TUSİAD (2014). STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) alanında eğitim almış işgücüne yönelik talep ve beklentiler araştırması. TÜSİAD-T/2014,10-557.
 • TUSİAD (2017). 2023’e Doğru Türkiye’de STEM gereksinimi. https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/9735-2023-e-dog-ru-tu-rkiye-de-stem-gereksinimi adresinden erişildi.
 • Vilorio, D. (2014) STEM 101: Intro to tomorrow’s jobs, Occupational Outlook Quarterly. Retrieved from https://www.bls.gov/careeroutlook/2014/spring/art01.pdf
 • Yager, R. E. (2000). A vision for what science education should be like for the first 25 years of the new millennium. School Science and Mathematics, 100(6),327-341.
 • Yıldırım, B., & Altun, Y. (2015). Investigating the effect of STEM education and engineering applications on science laboratory lectures. El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 2(2); 28-40.
 • Yıldırım, B., & Selvi, M., (2015). Adaptation of stem attitude scale to Turkish. Turkish Studies, 10(3), 1107-1120.
 • Yıldırım, B., & Selvi, M. (2017). An experimental research on effects of STEM applications and mastery learnıing. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(2), 183-210.
 • Yıldırım, B. (2018). Teoriden pratiğe STEM eğitimi uygulama kitabı. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Online First
Authors

Elif Berrak GÜNDÜZ BAHADIR
Atatürk Üniversitesi
0000-0002-9160-3020
Türkiye


Esra ÖZAY KÖSE (Primary Author)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9085-7478
Türkiye

Publication Date June 1, 2021
Application Date November 16, 2020
Acceptance Date May 2, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ihead826909, journal = {Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9624}, eissn = {2528-9632}, address = {}, publisher = {Aksaray University}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {81 - 97}, doi = {10.47479/ihead.826909}, title = {6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİNDE STEM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN STEM’E YÖNELİK ALGILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Gündüz Bahadır, Elif Berrak and Özay Köse, Esra} }
APA Gündüz Bahadır, E. B. & Özay Köse, E. (2021). 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİNDE STEM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN STEM’E YÖNELİK ALGILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ . Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 81-97 . DOI: 10.47479/ihead.826909
MLA Gündüz Bahadır, E. B. , Özay Köse, E. "6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİNDE STEM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN STEM’E YÖNELİK ALGILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ" . Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 81-97 <http://ihead.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/60723/826909>
Chicago Gündüz Bahadır, E. B. , Özay Köse, E. "6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİNDE STEM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN STEM’E YÖNELİK ALGILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 81-97
RIS TY - JOUR T1 - 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİNDE STEM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN STEM’E YÖNELİK ALGILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ AU - Elif Berrak Gündüz Bahadır , Esra Özay Köse Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47479/ihead.826909 DO - 10.47479/ihead.826909 T2 - Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 97 VL - 6 IS - 1 SN - 2528-9624-2528-9632 M3 - doi: 10.47479/ihead.826909 UR - https://doi.org/10.47479/ihead.826909 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ihlara Journal Educational Research 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİNDE STEM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN STEM’E YÖNELİK ALGILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ %A Elif Berrak Gündüz Bahadır , Esra Özay Köse %T 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİNDE STEM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN STEM’E YÖNELİK ALGILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ %D 2021 %J Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi %P 2528-9624-2528-9632 %V 6 %N 1 %R doi: 10.47479/ihead.826909 %U 10.47479/ihead.826909
ISNAD Gündüz Bahadır, Elif Berrak , Özay Köse, Esra . "6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİNDE STEM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN STEM’E YÖNELİK ALGILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 / 1 (June 2021): 81-97 . https://doi.org/10.47479/ihead.826909
AMA Gündüz Bahadır E. B. , Özay Köse E. 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİNDE STEM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN STEM’E YÖNELİK ALGILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ. IHEAD. 2021; 6(1): 81-97.
Vancouver Gündüz Bahadır E. B. , Özay Köse E. 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİNDE STEM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN STEM’E YÖNELİK ALGILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2021; 6(1): 81-97.
IEEE E. B. Gündüz Bahadır and E. Özay Köse , "6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİNDE STEM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN STEM’E YÖNELİK ALGILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ", Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 81-97, Jun. 2021, doi:10.47479/ihead.826909
Değerli meslektaşlarım,

IHEAD'ın 6. cilt 2. sayısı yayımlanmıştır. Bir sonraki 7. cilt 1. sayımızın en geç Haziran 2022’de yayımlanması planlanmaktadır. Değerli çalışmalarınızı bu sayımızda yayımlayabilirsiniz.

Mart 2020 itibari ile etik kurul belgesi gerekli olan çalışmalar için Etik Kurul Belgesi alınma zorunluluğu vardır. Söz konusu belge, aday makale yüklenirken sisteme, makale ile birlikte yüklenmelidir.

Dergide aynı yazarın, aynı sayı ve aynı ciltte makalelerinin yayımlanamayacağını, 5. cilt 1. sayı yayımlanmadan önce yüklenmiş olanlar hariç olmak üzere öğrenci ve öğretmen görüşleri vb. üzerine konu alan makalelere yer verilemeyeceğini ve lisansüstü bir tezden türetilen çalışmalarda tezin sahibi ve danışmanının yazar olarak yer almak durumunda olduğunu; zorunlu olmamakla birlikte varsa ikinci danışmanın da yazar olarak yer alabileceğini; bunların dışında farklı yazarların ise ancak katkıları açıklanmak koşulu ile yer alabileceklerini önemle hatırlatmak isteriz.

IHEAD'ta makale yükleme aşamasında ya da makale yayıma kabul edildikten sonra hiç bir şekilde yazar(lar)dan ücret talep edilmemektedir.