Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

METAPHORIC PERCEPTIONS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS THE CONCEPT OF THE SCIENCE LABORATORY

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 295 - 310, 15.12.2021
https://doi.org/10.47479/ihead.934886

Abstract

The aim of this research was to reveal the perceptions of secondary school 8th grade students about the science laboratory concept through metaphors. This research was carried out according to the phenomenology (phenomenological) design, which is one of the qualitative research methods. The study group of the research consisted of a total of 38 8th grade students studying in two secondary school in Trabzon's Çarşıbaşı and Rize's Çayeli districts. The metaphor form was used as a data collection tool. Data were obtained by students' answering the metaphor statement which is “Science laboratory…………….. like / similar. Because…………………………..” in the metaphor form. In the first part of the metaphor statement, the students were asked to compare the science laboratory concept to a concept they know, and in the second part, the students were asked to express the reason of the analogy they made in the first part in the part starting with because. The data obtained from the metaphor form were analyzed by content analysis. As a result of the analysis of the data, it was determined that the students produced 39 metaphors in total. These metaphors were coded and 6 different categories were reached from these codes. It was seen that students mostly expressed the black hole (3) and amusement park (3) metaphors among the metaphors for the science laboratory concept. When the findings were examined according to categories, it was seen that the students formed the metaphor the most in the “offer variety” category (10). It was observed that the students generally perceived the science laboratory concept positively. As a result of the research, it was suggested to conduct studies on how the science laboratory perceptions of middle school students are according to their education levels and gender.

References

 • Afacan, Ö. & Sosyal, D. (2012). İlköğretim öğrencilerinin “fen ve teknoloji dersi” ve “fen ve teknoloji öğretmeni” kavramlarına yönelik metafor durumları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(9), 287-306.
 • Akben, N. (2011). Öğretmen adayları için bilimsel sorgulama destekli laboratuvar dersi geliştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aktamış, H. & Dönmez, G. (2016). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine, bilime, fen bilimleri öğretmenine ve bilim insanına yönelik metaforik algıları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 7-30.
 • Annells, M. (2006). Triangulation of qualitative approaches: Hermeneutical phenomenology and grounded theory. Journal of Advanced Nursing, 56(1), 55-61.
 • Arık, S. & Özdemir, E. (2016). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının fen laboratuvarına yönelik metaforik algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2(24), 673-688.
 • Aslan, O. & Şenel, T. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 76-95.
 • Aydın, S. & Yalmancı, S. G. (2013). Öğretmen adaylarının biyoloji kavramına yönelik metaforik algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 209-223.
 • Aydoğdu, B. & Ergin, Ö. (2008). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan farklı deney tekniklerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkileri. Ege Eğitim Dergisi, 9(2), 15-36.
 • Aydoğdu, C. & Yardımcı, E. (2013). İlköğretim fen laboratuvarlarında meydana gelen kazalar ve öğretmenlerin geliştirebilecekleri davranış tarzları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44 (44), 52-60.
 • Babacan, E. (2014). Agsl Öğrencilerinin müzik kavramına ilişkin algıları: metafor Analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 124-132.
 • Bağ, H. & Küçük, M. (2017). Sınıf öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin fen bilimleri laboratuvar imajları. Rota Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 271-286.
 • Baştürk, S. & Taştepe, M. (2013). Evren ve örneklem. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Vize Yayıncılık, 129-159.
 • Biçer, N., Çoban, İ. & Bakır, S. (2014). Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin karşılaştığı sorunlar: Atatürk üniversitesi örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29). 126-135.
 • Bilen, K. (2009). Tahmin et-gözle-açıkla yöntemine dayalı laboratuvar uygulamalarının öğretmen adaylarının kavramsal başarılarına, bilimsel süreç becerilerine, tutumlarına ve bilimin doğası hakkındaki görüşlerine etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
 • Creswell, J. (2013). Nicel, nitel ve karma yöntem yaklaşımları, araştırma deseni, Çeviri Ed., Selçuk Beşir Demir, Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.
 • Çelik H. & Çakır, E. (2015). Isının madde üzerine etkileri konusunda metaforik algıların incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 7(2), 244-264.
 • Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D., & Turgut, M. F. (1997). Fizik öğretimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.
 • Çıngıl Barış, Ç. (2020). Fen bilgisi öğretmen adaylarının" biyoloji laboratuvarı" kavramına yönelik metaforik algıları. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 10(3).
 • Deant-Read, C. H. & Szokolszky, A. (1993). Where do metaphors come from? Metaphor and Symbolic Activity, 8(3), 227-242.
 • Demirci Güler, M.P. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji dersine ilişkin metaforik tanımlamaları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(41), 53-63.
 • Dönmez, G. (2017). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine, bilime, fen bilimlerine öğretmenine ve bilim insanına yönelik metaforik algıları ve imajları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Gökbulak, Y., Uzun, B. S. & Şenler, B. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının fen laboratuvarı kavramına ilişkin metaforik algıları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 1290-1305.
 • Güneş, M. H., Dilek, N. Ş., Topal, N. & Can, N. (2013). Fen ve teknoloji dersinde laboratuvar kullanımına yönelik öğretmen ve öğrenci değerlendirmeleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), 1-11.
 • Hofstein, A. & Naaman, R. M. (2007). The laboratory in science education: the state of the art. Chemistry Education Research and Practice, 8(2), 105-107.
 • Hofstein, A., & Lunetta, V. N. (1982). The role of the laboratory in science teaching: Neglected aspects of research. Review of Educational Research, 52(2), 201–217.
 • Karaçam, S. & Aydın, F. (2014). Ortaokul öğrencilerinin teknoloji kavramına ilişkin algılarının metafor analizi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 545-572.
 • Karslı, F. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini geliştirmesinde ve kavramsal değişim sağlamasında zenginleştirilmiş laboratuar rehber materyallerinin etkisi. Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Karslı-Baydere, F. & Şahin-Çakır, Ç. (2019). Bilimsel süreç becerilerine dayalı laboratuvar uygulamalarının öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri öz yeterliliklerine etkisi. Online Science Education Journal, 4 (2), 117-130
 • Karslı-Baydere, F., Ayas, A. & Çalık, M. (2020). Effects of a 5Es learning model on the conceptual understanding and science process skills of pre-service science teachers: The case of gases and gas laws. Journal of the Serbian Chemical Society, 85(4), 559-573.
 • Koyunlu Ünlü, Z. & Dökme, İ. (2018). Ortaokul öğrencilerinin bilimsel araştırma kavramı hakkındaki metaforları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 276-286.
 • Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago and London. University of Chicago Press.
 • Miller, G. J., Heideman, S. A. & Greenbowe, T. J. (2000). Introducing proper chemical hygiene and safety in the general chemistry curriculum. Journal of Chemical Education, 77(9), 1185.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55(55), 459-496.
 • Saban, A., Koçbeker, B. N. & Saban A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 461-522.
 • Sadoglu, G. P., & Durukan, U. G. (2018). Determining the Perceptions of Teacher Candidates on the Concepts of Science Course, Science Laboratory, Science Teacher and Science Student via Metaphors. International Journal of Research in Education and Science, 4(2), 436-453.
 • Setiawan, A., Malik, A., Suhandi, A., & Permanasari, A. (2018, February). Effect of higher order thinking laboratory on the improvement of critical and creative thinking skills. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 306 (1), p. 012008. IOP Publishing
 • Tobin, K. G. (1990). Research on science laboratory activities: In pursuit of better questions and answers to improve learning. School Science and Mathematics, 90, 403–418.
 • Toplu, H. (2015). 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik metaforik algıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ulukök, Ş., Bayram, K., Selvi, M. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji kavramına ilişkin zihinsel imgeleri (Metafor analizi örneği). International Online Journal of Educational Sciences, 7(3), 244- 259.
 • Ural, E. & Uğur, A. (2018). Öğretmen adaylarının fen laboratuvarı kavramına ilişkin metaforik algıları. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(3), 50-64.
 • Ünlü, Z. K. & Dökme, İ. (2018). Ortaokul öğrencilerinin bilimsel araştırma kavramı hakkındaki metaforları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 276-286.
 • Yadigaroğlu, M. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya laboratuvarına yönelik metaforik algıları. Anadolu Öğretmen Dergisi, 2(2), 71-82.
 • Yeşilyurt, M., Bayraktar, S. & Erdemir, N. (2004). Laboratuvarda bütünleştiricilik: R- S modeli. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(1), 60-70.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN LABORATUVARI KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 295 - 310, 15.12.2021
https://doi.org/10.47479/ihead.934886

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin fen laboratuvarı kavramıyla ilgili algılarını metaforlarla ortaya çıkarmaktır. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan olgu bilim (fenomonolojik) desenine göre yürütülmüştür. Bu çalışmanın araştırma grubunu Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde bir ortaokulda ve Rize’nin Çayeli ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören toplam 39 8. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veriler metafor formu ile elde edilmiştir. Metafor formunda öğrencilere ‘Fen laboratuvarı…………….gibidir/benzer. Çünkü…………..’ şeklindeki metafor ifadesi sunulmuştur. Öğrencilerin metafor ifadesinin ilk bölümünde fen laboratuvarı kavramını bildikleri bir kavrama benzetmeleri, ikinci bölümde ise öğrencilerin birinci bölümde yaptıkları benzetmenin gerekçesini çünkü ile başlayan bölümde ifade etmeleri istenmiştir. Metafor formundan elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin toplam 39 metafor ürettikleri belirlenmiştir. Bu metaforlar kodlanmış ve bu kodlardan 6 farklı kategoriye ulaşılmıştır. Öğrencilerin fen laboratuvarı kavramına yönelik metaforlarından en fazla karadelik (3) ve lunapark (3) metaforlarını ifade ettikleri görülmüştür. Bulgular kategorilere göre incelendiğinde öğrencilerin en fazla çeşitlilik sunma (10) kategorisinde metafor oluşturdukları görülmüştür. Öğrencilerin genel olarak fen laboratuvarı kavramını olumlu olarak algıladıkları görülmüştür. Araştırmanın sonucunda ortaokul öğrencilerinin fen laboratuvarı algılarının öğretim kademelerine ve cinsiyete göre nasıl olduğuna yönelik araştırmaların yapılması önerilmiştir.

References

 • Afacan, Ö. & Sosyal, D. (2012). İlköğretim öğrencilerinin “fen ve teknoloji dersi” ve “fen ve teknoloji öğretmeni” kavramlarına yönelik metafor durumları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(9), 287-306.
 • Akben, N. (2011). Öğretmen adayları için bilimsel sorgulama destekli laboratuvar dersi geliştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aktamış, H. & Dönmez, G. (2016). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine, bilime, fen bilimleri öğretmenine ve bilim insanına yönelik metaforik algıları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 7-30.
 • Annells, M. (2006). Triangulation of qualitative approaches: Hermeneutical phenomenology and grounded theory. Journal of Advanced Nursing, 56(1), 55-61.
 • Arık, S. & Özdemir, E. (2016). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının fen laboratuvarına yönelik metaforik algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2(24), 673-688.
 • Aslan, O. & Şenel, T. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 76-95.
 • Aydın, S. & Yalmancı, S. G. (2013). Öğretmen adaylarının biyoloji kavramına yönelik metaforik algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 209-223.
 • Aydoğdu, B. & Ergin, Ö. (2008). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan farklı deney tekniklerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkileri. Ege Eğitim Dergisi, 9(2), 15-36.
 • Aydoğdu, C. & Yardımcı, E. (2013). İlköğretim fen laboratuvarlarında meydana gelen kazalar ve öğretmenlerin geliştirebilecekleri davranış tarzları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44 (44), 52-60.
 • Babacan, E. (2014). Agsl Öğrencilerinin müzik kavramına ilişkin algıları: metafor Analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 124-132.
 • Bağ, H. & Küçük, M. (2017). Sınıf öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin fen bilimleri laboratuvar imajları. Rota Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 271-286.
 • Baştürk, S. & Taştepe, M. (2013). Evren ve örneklem. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Vize Yayıncılık, 129-159.
 • Biçer, N., Çoban, İ. & Bakır, S. (2014). Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin karşılaştığı sorunlar: Atatürk üniversitesi örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29). 126-135.
 • Bilen, K. (2009). Tahmin et-gözle-açıkla yöntemine dayalı laboratuvar uygulamalarının öğretmen adaylarının kavramsal başarılarına, bilimsel süreç becerilerine, tutumlarına ve bilimin doğası hakkındaki görüşlerine etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
 • Creswell, J. (2013). Nicel, nitel ve karma yöntem yaklaşımları, araştırma deseni, Çeviri Ed., Selçuk Beşir Demir, Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.
 • Çelik H. & Çakır, E. (2015). Isının madde üzerine etkileri konusunda metaforik algıların incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 7(2), 244-264.
 • Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D., & Turgut, M. F. (1997). Fizik öğretimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.
 • Çıngıl Barış, Ç. (2020). Fen bilgisi öğretmen adaylarının" biyoloji laboratuvarı" kavramına yönelik metaforik algıları. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 10(3).
 • Deant-Read, C. H. & Szokolszky, A. (1993). Where do metaphors come from? Metaphor and Symbolic Activity, 8(3), 227-242.
 • Demirci Güler, M.P. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji dersine ilişkin metaforik tanımlamaları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(41), 53-63.
 • Dönmez, G. (2017). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine, bilime, fen bilimlerine öğretmenine ve bilim insanına yönelik metaforik algıları ve imajları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Gökbulak, Y., Uzun, B. S. & Şenler, B. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının fen laboratuvarı kavramına ilişkin metaforik algıları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 1290-1305.
 • Güneş, M. H., Dilek, N. Ş., Topal, N. & Can, N. (2013). Fen ve teknoloji dersinde laboratuvar kullanımına yönelik öğretmen ve öğrenci değerlendirmeleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), 1-11.
 • Hofstein, A. & Naaman, R. M. (2007). The laboratory in science education: the state of the art. Chemistry Education Research and Practice, 8(2), 105-107.
 • Hofstein, A., & Lunetta, V. N. (1982). The role of the laboratory in science teaching: Neglected aspects of research. Review of Educational Research, 52(2), 201–217.
 • Karaçam, S. & Aydın, F. (2014). Ortaokul öğrencilerinin teknoloji kavramına ilişkin algılarının metafor analizi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 545-572.
 • Karslı, F. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini geliştirmesinde ve kavramsal değişim sağlamasında zenginleştirilmiş laboratuar rehber materyallerinin etkisi. Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Karslı-Baydere, F. & Şahin-Çakır, Ç. (2019). Bilimsel süreç becerilerine dayalı laboratuvar uygulamalarının öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri öz yeterliliklerine etkisi. Online Science Education Journal, 4 (2), 117-130
 • Karslı-Baydere, F., Ayas, A. & Çalık, M. (2020). Effects of a 5Es learning model on the conceptual understanding and science process skills of pre-service science teachers: The case of gases and gas laws. Journal of the Serbian Chemical Society, 85(4), 559-573.
 • Koyunlu Ünlü, Z. & Dökme, İ. (2018). Ortaokul öğrencilerinin bilimsel araştırma kavramı hakkındaki metaforları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 276-286.
 • Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago and London. University of Chicago Press.
 • Miller, G. J., Heideman, S. A. & Greenbowe, T. J. (2000). Introducing proper chemical hygiene and safety in the general chemistry curriculum. Journal of Chemical Education, 77(9), 1185.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55(55), 459-496.
 • Saban, A., Koçbeker, B. N. & Saban A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 461-522.
 • Sadoglu, G. P., & Durukan, U. G. (2018). Determining the Perceptions of Teacher Candidates on the Concepts of Science Course, Science Laboratory, Science Teacher and Science Student via Metaphors. International Journal of Research in Education and Science, 4(2), 436-453.
 • Setiawan, A., Malik, A., Suhandi, A., & Permanasari, A. (2018, February). Effect of higher order thinking laboratory on the improvement of critical and creative thinking skills. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 306 (1), p. 012008. IOP Publishing
 • Tobin, K. G. (1990). Research on science laboratory activities: In pursuit of better questions and answers to improve learning. School Science and Mathematics, 90, 403–418.
 • Toplu, H. (2015). 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik metaforik algıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ulukök, Ş., Bayram, K., Selvi, M. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji kavramına ilişkin zihinsel imgeleri (Metafor analizi örneği). International Online Journal of Educational Sciences, 7(3), 244- 259.
 • Ural, E. & Uğur, A. (2018). Öğretmen adaylarının fen laboratuvarı kavramına ilişkin metaforik algıları. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(3), 50-64.
 • Ünlü, Z. K. & Dökme, İ. (2018). Ortaokul öğrencilerinin bilimsel araştırma kavramı hakkındaki metaforları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 276-286.
 • Yadigaroğlu, M. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya laboratuvarına yönelik metaforik algıları. Anadolu Öğretmen Dergisi, 2(2), 71-82.
 • Yeşilyurt, M., Bayraktar, S. & Erdemir, N. (2004). Laboratuvarda bütünleştiricilik: R- S modeli. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(1), 60-70.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Online First
Authors

Dilara ÖMÜR
Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
0000-0002-5577-6397
Türkiye


Çiğdem ŞAHİN ÇAKIR (Primary Author)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7041-3773
Türkiye

Publication Date December 15, 2021
Application Date May 8, 2021
Acceptance Date December 6, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 6, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ihead934886, journal = {Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9624}, eissn = {2528-9632}, address = {}, publisher = {Aksaray University}, year = {2021}, volume = {6}, number = {2}, pages = {295 - 310}, doi = {10.47479/ihead.934886}, title = {ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN LABORATUVARI KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI}, key = {cite}, author = {Ömür, Dilara and Şahin Çakır, Çiğdem} }
APA Ömür, D. & Şahin Çakır, Ç. (2021). ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN LABORATUVARI KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI . Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 295-310 . DOI: 10.47479/ihead.934886
MLA Ömür, D. , Şahin Çakır, Ç. "ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN LABORATUVARI KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI" . Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 295-310 <http://ihead.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/66165/934886>
Chicago Ömür, D. , Şahin Çakır, Ç. "ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN LABORATUVARI KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 295-310
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN LABORATUVARI KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI AU - Dilara Ömür , Çiğdem Şahin Çakır Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47479/ihead.934886 DO - 10.47479/ihead.934886 T2 - Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 295 EP - 310 VL - 6 IS - 2 SN - 2528-9624-2528-9632 M3 - doi: 10.47479/ihead.934886 UR - https://doi.org/10.47479/ihead.934886 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ihlara Journal Educational Research ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN LABORATUVARI KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI %A Dilara Ömür , Çiğdem Şahin Çakır %T ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN LABORATUVARI KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI %D 2021 %J Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi %P 2528-9624-2528-9632 %V 6 %N 2 %R doi: 10.47479/ihead.934886 %U 10.47479/ihead.934886
ISNAD Ömür, Dilara , Şahin Çakır, Çiğdem . "ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN LABORATUVARI KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 / 2 (December 2021): 295-310 . https://doi.org/10.47479/ihead.934886
AMA Ömür D. , Şahin Çakır Ç. ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN LABORATUVARI KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI. IHEAD. 2021; 6(2): 295-310.
Vancouver Ömür D. , Şahin Çakır Ç. ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN LABORATUVARI KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2021; 6(2): 295-310.
IEEE D. Ömür and Ç. Şahin Çakır , "ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN LABORATUVARI KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI", Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 295-310, Dec. 2021, doi:10.47479/ihead.934886
Değerli meslektaşlarım,

IHEAD'ın 6. cilt 2. sayısı yayımlanmıştır. Bir sonraki 7. cilt 1. sayımızın en geç Haziran 2022’de yayımlanması planlanmaktadır. Değerli çalışmalarınızı bu sayımızda yayımlayabilirsiniz.

Mart 2020 itibari ile etik kurul belgesi gerekli olan çalışmalar için Etik Kurul Belgesi alınma zorunluluğu vardır. Söz konusu belge, aday makale yüklenirken sisteme, makale ile birlikte yüklenmelidir.

Dergide aynı yazarın, aynı sayı ve aynı ciltte makalelerinin yayımlanamayacağını ve lisansüstü bir tezden türetilen çalışmalarda tezin sahibi ve danışmanının yazar olarak yer almak durumunda olduğunu; zorunlu olmamakla birlikte varsa ikinci danışmanın da yazar olarak yer alabileceğini; bunların dışında farklı yazarların ise ancak katkıları açıklanmak koşulu ile yer alabileceklerini önemle hatırlatmak isteriz.

IHEAD'ta makale yükleme aşamasında ya da makale yayıma kabul edildikten sonra hiç bir şekilde yazar(lar)dan ücret talep edilmemektedir.