Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

HEMŞİRELİK DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN AİLE PLANLAMA VE CİNSEL EĞİTİM DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI VE KADINA İLİŞKİN “NAMUS” ANLAYIŞI İLE İLGİLİ TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YARI DENEYSEL ÇALIŞMA

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 278 - 294, 15.12.2021
https://doi.org/10.47479/ihead.988331

Abstract

Hemşirelik öğrencilerine verilen “Aile Planlama ve Cinsel Eğitim” dersinin, öğrencilerin cinsel eğitim ve kadına ilişkin “namus” anlayışına yönelik tutumlarına etkisinin değerlendirildiği araştırma, yarı-deneysel türdedir. Ekim 2020-Şubat 2021 tarihleri arasında yapılmıştır. Aksaray Üniversitesi Hemşirelik bölümünde eğitim görüp “Aile Planlama ve Cinsel Eğitim” dersini alan öğrenciler eğitim grubunu, aynı sınıfta olan ancak dersi almayan öğrenciler kontrol grubunu oluşturmuştur. Her iki grupta ön-test ölçümleri “Öğrenci Tanıtım Formu”, “Cinsel Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Kadına İlişkin Namus Anlayışı Tutum Ölçeği” ile yapılmıştır. Ön-testin ardından eğitim grubu 14 hafta boyunca “Aile Planlama ve Cinsel Eğitim” dersini alırken, kontrol grubuna eğitim verilmemiştir. Dersin tamamlanmasından hemen sonra her iki gruba son-test yapılmıştır. Ön-test, son-test ölçümleri her iki gruba eş-zamanlı ve aynı ölçüm araçlarıyla uygulanmıştır. Ön-testlerde gruplararası anlamlı fark bulunmazken, son-testlerde eğitim grubunun ölçek puan ortalamaları, kontrol grubununkinden anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (p = 0.000). “Aile Planlama ve Cinsel Eğitim” dersi öğrencilerin cinsel eğitime ve kadına ilişkin namus anlayışına yönelik tutumlarını yükseltmede etkindir.

References

 • Ahn, S. T., Kim, J. W., Park, H. S., Kim, H. J., Park, H. J., Ahn, H. S., Lee, S. W., & Moon, D. G. (2021). Analysis of sexual behaviors among adults in Korea: results from the “Korean National Survey on Sexual Consciousness”. The world journal of men's health, 39(2), 366. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7994665/pdf/wjmh-39-366.pdf
 • Aktaş, D., & Külcü Polat, D. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri ile kadına ilişkin namus algıları arasındaki ilişki. Turkiye Klinikleri J Med Ethics, 28(1), 1-9.
 • Aktaş, S., Erkek, Z. Y., & Korkmaz, H. (2018). An examination of the attitudes of midwives and nurses towards gender roles and the influencing factors Ebe ve hemşirelerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 15(2), 823-834.
 • Alp Yılmaz, F. (2019). Attitudes to health personnel to gender roles and factors affecting their gender roles. JAREN, 5(1), 40-45.
 • Bishop, M. D., Mallory, A. B., Gessner, M., Frost, D. M., & Russell, S. T. (2021). School-based sexuality education experiences across three generations of sexual minority people. The Journal of Sex Research, 58(5), 648-658. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00224499.2020.1767024?needAccess=true
 • Blake, S. M., Ledsky, R., Lehman, T., Goodenow, C., Sawyer, R., & Hack, T. (2001). Preventing sexual risk behaviors among gay, lesbian, and bisexual adolescents: the benefits of gay-sensitive HIV instruction in schools. American Journal of Public Health, 91(6), 940.
 • Can, I., & Buyukbayraktar, C. G. (2018). Men's attitudes related to gender roles. Selcuk Unıversity Journal of Faculty of Letters, 39, 355-372.
 • Coşkun, A., & Özdilek, R. (2012). Toplumsal cinsiyet eşitsizliği: sağlığa yansıması ve kadın sağlığı hemşiresinin rolü. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, 9(3), 30-39.
 • Çağlayan Çaylan, M., & Topatan, S. (2020). Erkek Üniversite Öğrencilerinin Kadın Algıları ve Namusa İlişkin Tutumları. Turkiye Klinikleri J Med Ethics, 28(1), 77-89.
 • Demirel, G., Kaya, N., Pınar Ertekin, Ş., Değerli, B., & Gökmen, E. (2019). Üniversite öğrencilerinin kadına ilişkin namusa, şiddete ve cinsiyetçiliğe yönelik tutumları. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 6(3), 479-490.
 • Des Jarlais, D. C., Lyles, C., Crepaz, N., & Group, T. (2004). Improving the reporting quality of nonrandomized evaluations of behavioral and public health interventions: the TREND statement. American Journal of Public Health, 94(3), 361-366.
 • Durgun, C., & Gök, G. O. (2017). Toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında Brics&G7 ülkelerinin karşılaştırmalı analizi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 20-32.
 • Elgün, A., & Alemdar, M. Y. (2017). A study oriented on the communication faculty students’ attitudes towards gender roles: Ege University sample. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(3), 1054-1067.
 • Ertekin Taştan, L. (2021). Üniversite öğrencilerinin namus algısı ile sosyal ağ kullanımı arasındaki ilişki.
 • Garzón-Orjuela, N., Samacá-Samacá, D., Moreno-Chaparro, J., Ballesteros-Cabrera, M. D. P., & Eslava-Schmalbach, J. (2021). Effectiveness of sex education interventions in adolescents: An overview. Comprehensive child and adolescent nursing, 44(1), 15-48. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/24694193.2020.1713251?needAccess=true
 • Güneri, S. E. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Kadına İlişkin Namus Anlayışı Tutumları. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 27(4), 258-266.
 • Gürkan, H. (2020). The status of women as subject in the films of contemporary Turkish female directors. CEEOL, 7(2), 62-79.
 • Gürsoy, E., & Özkan, H. A. (2014). Türkiye'de Üniversite Öğrencilerinin Kadına İlişkin" Namus" Algısı. Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi, 5(3).
 • Güven, E., & Altay, B. (2020). Ebelik öğrencilerinin kadına uygulanan şiddete ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), 191-200. Initiative, F. o. S. E. (2020). National sex education standards: Core content and skills, K-12. Future of Sex Education Initiative.
 • Irmak Vural, P., & Körpe, G. (2018). Attitudes of university students on woman-man understanding and approaches to women's honor. Life Skills Journal of Psychology, 2(3), 155-166.
 • Kılıç, S., & Kavas, A. B. (2018). Üniversite öğrencisi erkeklerin cinsiyet rolü tutumları, erkeklik rolleri ve kadına ilişkin namus algılarının incelenmesi. İNSAN HAK İHLALLERİ VE SOSYAL TRAVMALAR, 57-81.
 • Kirby, D. B., Laris, B. A., & Rolleri, L. A. (2007). Sex and HIV education programs: their impact on sexual behaviors of young people throughout the world. Journal of adolescent Health, 40(3), 206-217.
 • Kızılırmak, A., & Çakıcı, N. (2021). Hemşirelik öğrencilerinin evlilik öncesi cinselliğe karşı ttumları ile kadına yönelik namus anlayışları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 9(2), 655-671.
 • Özpulat, F. (2016). The relationship between self-efficacy level and gender perception of university students: Beyşehir example Üniversite öğrencilerinin öz-yeterlilik düzeyi ile toplumsal cinsiyet algısı ilişkisi: Beyşehir örneği. Journal of Human Sciences, 13(1), 1222-1232.
 • Schalet, A. T., Santelli, J. S., Russell, S. T., Halpern, C. T., Miller, S. A., Pickering, S. S., Goldberg, S. K., & Hoenig, J. M. (2014). Invited commentary: Broadening the evidence for adolescent sexual and reproductive health and education in the United States. In: Springer.
 • Schwab, K., Samans, R., Zahidi, S., Leopold, T. A., Ratcheva, V., Hausmann, R., & Tyson, L. D. (2017). The global gender gap report 2017.
 • Sezgin, D. (2015). Toplumsal Cinsiyet Perspektifinde sağlık ve tıbbileştirme. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 18(1), 153-186. Short, S. E., Yang, Y. C., & Jenkins, T. M. (2013). Sex, gender, genetics, and health. American Journal of Public Health, 103(S1), S93-S101.
 • Simsek, H. G., & Ardahan, M. (2020). The level of recognition of the symptoms of violence against women by senior year nursing and midwifery students. Contemporary Nurse, 56(1), 23-33.
 • Tahincioğlu, A. (2010). The analysis of honor and honor killing in the context of sexual inequalities. Culture & communication, 13(2), 131-158.
 • Turhan, O. N. (2015). Ergenlerin cinsel eğitime yönelik tutumlarına ilişkin bir ölçek geliştirme çalışması Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü].
 • Vural Irmak, P., & Körpe, G. (2018). Üniversite öğrencilerinin kadınlık-erkeklik ve kadına ilişkin namus anlayışı tutumu. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2(3), 155-166.
 • Zeyneloğlu, S., & Terzioğlu, F. (2011). Development and psychometric properties gender roles attitude scale. Hacettepe University Journal of Education, 40(40), 409-420.

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 278 - 294, 15.12.2021
https://doi.org/10.47479/ihead.988331

Abstract

References

 • Ahn, S. T., Kim, J. W., Park, H. S., Kim, H. J., Park, H. J., Ahn, H. S., Lee, S. W., & Moon, D. G. (2021). Analysis of sexual behaviors among adults in Korea: results from the “Korean National Survey on Sexual Consciousness”. The world journal of men's health, 39(2), 366. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7994665/pdf/wjmh-39-366.pdf
 • Aktaş, D., & Külcü Polat, D. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri ile kadına ilişkin namus algıları arasındaki ilişki. Turkiye Klinikleri J Med Ethics, 28(1), 1-9.
 • Aktaş, S., Erkek, Z. Y., & Korkmaz, H. (2018). An examination of the attitudes of midwives and nurses towards gender roles and the influencing factors Ebe ve hemşirelerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 15(2), 823-834.
 • Alp Yılmaz, F. (2019). Attitudes to health personnel to gender roles and factors affecting their gender roles. JAREN, 5(1), 40-45.
 • Bishop, M. D., Mallory, A. B., Gessner, M., Frost, D. M., & Russell, S. T. (2021). School-based sexuality education experiences across three generations of sexual minority people. The Journal of Sex Research, 58(5), 648-658. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00224499.2020.1767024?needAccess=true
 • Blake, S. M., Ledsky, R., Lehman, T., Goodenow, C., Sawyer, R., & Hack, T. (2001). Preventing sexual risk behaviors among gay, lesbian, and bisexual adolescents: the benefits of gay-sensitive HIV instruction in schools. American Journal of Public Health, 91(6), 940.
 • Can, I., & Buyukbayraktar, C. G. (2018). Men's attitudes related to gender roles. Selcuk Unıversity Journal of Faculty of Letters, 39, 355-372.
 • Coşkun, A., & Özdilek, R. (2012). Toplumsal cinsiyet eşitsizliği: sağlığa yansıması ve kadın sağlığı hemşiresinin rolü. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, 9(3), 30-39.
 • Çağlayan Çaylan, M., & Topatan, S. (2020). Erkek Üniversite Öğrencilerinin Kadın Algıları ve Namusa İlişkin Tutumları. Turkiye Klinikleri J Med Ethics, 28(1), 77-89.
 • Demirel, G., Kaya, N., Pınar Ertekin, Ş., Değerli, B., & Gökmen, E. (2019). Üniversite öğrencilerinin kadına ilişkin namusa, şiddete ve cinsiyetçiliğe yönelik tutumları. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 6(3), 479-490.
 • Des Jarlais, D. C., Lyles, C., Crepaz, N., & Group, T. (2004). Improving the reporting quality of nonrandomized evaluations of behavioral and public health interventions: the TREND statement. American Journal of Public Health, 94(3), 361-366.
 • Durgun, C., & Gök, G. O. (2017). Toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında Brics&G7 ülkelerinin karşılaştırmalı analizi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 20-32.
 • Elgün, A., & Alemdar, M. Y. (2017). A study oriented on the communication faculty students’ attitudes towards gender roles: Ege University sample. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(3), 1054-1067.
 • Ertekin Taştan, L. (2021). Üniversite öğrencilerinin namus algısı ile sosyal ağ kullanımı arasındaki ilişki.
 • Garzón-Orjuela, N., Samacá-Samacá, D., Moreno-Chaparro, J., Ballesteros-Cabrera, M. D. P., & Eslava-Schmalbach, J. (2021). Effectiveness of sex education interventions in adolescents: An overview. Comprehensive child and adolescent nursing, 44(1), 15-48. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/24694193.2020.1713251?needAccess=true
 • Güneri, S. E. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Kadına İlişkin Namus Anlayışı Tutumları. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 27(4), 258-266.
 • Gürkan, H. (2020). The status of women as subject in the films of contemporary Turkish female directors. CEEOL, 7(2), 62-79.
 • Gürsoy, E., & Özkan, H. A. (2014). Türkiye'de Üniversite Öğrencilerinin Kadına İlişkin" Namus" Algısı. Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi, 5(3).
 • Güven, E., & Altay, B. (2020). Ebelik öğrencilerinin kadına uygulanan şiddete ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), 191-200. Initiative, F. o. S. E. (2020). National sex education standards: Core content and skills, K-12. Future of Sex Education Initiative.
 • Irmak Vural, P., & Körpe, G. (2018). Attitudes of university students on woman-man understanding and approaches to women's honor. Life Skills Journal of Psychology, 2(3), 155-166.
 • Kılıç, S., & Kavas, A. B. (2018). Üniversite öğrencisi erkeklerin cinsiyet rolü tutumları, erkeklik rolleri ve kadına ilişkin namus algılarının incelenmesi. İNSAN HAK İHLALLERİ VE SOSYAL TRAVMALAR, 57-81.
 • Kirby, D. B., Laris, B. A., & Rolleri, L. A. (2007). Sex and HIV education programs: their impact on sexual behaviors of young people throughout the world. Journal of adolescent Health, 40(3), 206-217.
 • Kızılırmak, A., & Çakıcı, N. (2021). Hemşirelik öğrencilerinin evlilik öncesi cinselliğe karşı ttumları ile kadına yönelik namus anlayışları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 9(2), 655-671.
 • Özpulat, F. (2016). The relationship between self-efficacy level and gender perception of university students: Beyşehir example Üniversite öğrencilerinin öz-yeterlilik düzeyi ile toplumsal cinsiyet algısı ilişkisi: Beyşehir örneği. Journal of Human Sciences, 13(1), 1222-1232.
 • Schalet, A. T., Santelli, J. S., Russell, S. T., Halpern, C. T., Miller, S. A., Pickering, S. S., Goldberg, S. K., & Hoenig, J. M. (2014). Invited commentary: Broadening the evidence for adolescent sexual and reproductive health and education in the United States. In: Springer.
 • Schwab, K., Samans, R., Zahidi, S., Leopold, T. A., Ratcheva, V., Hausmann, R., & Tyson, L. D. (2017). The global gender gap report 2017.
 • Sezgin, D. (2015). Toplumsal Cinsiyet Perspektifinde sağlık ve tıbbileştirme. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 18(1), 153-186. Short, S. E., Yang, Y. C., & Jenkins, T. M. (2013). Sex, gender, genetics, and health. American Journal of Public Health, 103(S1), S93-S101.
 • Simsek, H. G., & Ardahan, M. (2020). The level of recognition of the symptoms of violence against women by senior year nursing and midwifery students. Contemporary Nurse, 56(1), 23-33.
 • Tahincioğlu, A. (2010). The analysis of honor and honor killing in the context of sexual inequalities. Culture & communication, 13(2), 131-158.
 • Turhan, O. N. (2015). Ergenlerin cinsel eğitime yönelik tutumlarına ilişkin bir ölçek geliştirme çalışması Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü].
 • Vural Irmak, P., & Körpe, G. (2018). Üniversite öğrencilerinin kadınlık-erkeklik ve kadına ilişkin namus anlayışı tutumu. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2(3), 155-166.
 • Zeyneloğlu, S., & Terzioğlu, F. (2011). Development and psychometric properties gender roles attitude scale. Hacettepe University Journal of Education, 40(40), 409-420.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Online First
Authors

Fatma Dilek TURAN (Primary Author)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-6130-6896
Türkiye

Supporting Institution Destekleyen kurum bulunmamaktadır
Project Number Proje numarası bulunmamaktadır
Thanks İstatistik desteği için öğretim üyesi hocamıza ve değerli katılımcılara çok teşekkür ederim.
Publication Date December 15, 2021
Application Date August 29, 2021
Acceptance Date November 21, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 6, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ihead988331, journal = {Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9624}, eissn = {2528-9632}, address = {}, publisher = {Aksaray University}, year = {2021}, volume = {6}, number = {2}, pages = {278 - 294}, doi = {10.47479/ihead.988331}, title = {HEMŞİRELİK DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN AİLE PLANLAMA VE CİNSEL EĞİTİM DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI VE KADINA İLİŞKİN “NAMUS” ANLAYIŞI İLE İLGİLİ TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YARI DENEYSEL ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Turan, Fatma Dilek} }
APA Turan, F. D. (2021). HEMŞİRELİK DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN AİLE PLANLAMA VE CİNSEL EĞİTİM DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI VE KADINA İLİŞKİN “NAMUS” ANLAYIŞI İLE İLGİLİ TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YARI DENEYSEL ÇALIŞMA . Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 278-294 . DOI: 10.47479/ihead.988331
MLA Turan, F. D. "HEMŞİRELİK DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN AİLE PLANLAMA VE CİNSEL EĞİTİM DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI VE KADINA İLİŞKİN “NAMUS” ANLAYIŞI İLE İLGİLİ TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YARI DENEYSEL ÇALIŞMA" . Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 278-294 <http://ihead.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/66165/988331>
Chicago Turan, F. D. "HEMŞİRELİK DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN AİLE PLANLAMA VE CİNSEL EĞİTİM DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI VE KADINA İLİŞKİN “NAMUS” ANLAYIŞI İLE İLGİLİ TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YARI DENEYSEL ÇALIŞMA". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 278-294
RIS TY - JOUR T1 - HEMŞİRELİK DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN AİLE PLANLAMA VE CİNSEL EĞİTİM DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI VE KADINA İLİŞKİN “NAMUS” ANLAYIŞI İLE İLGİLİ TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YARI DENEYSEL ÇALIŞMA AU - Fatma Dilek Turan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47479/ihead.988331 DO - 10.47479/ihead.988331 T2 - Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 278 EP - 294 VL - 6 IS - 2 SN - 2528-9624-2528-9632 M3 - doi: 10.47479/ihead.988331 UR - https://doi.org/10.47479/ihead.988331 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ihlara Journal Educational Research HEMŞİRELİK DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN AİLE PLANLAMA VE CİNSEL EĞİTİM DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI VE KADINA İLİŞKİN “NAMUS” ANLAYIŞI İLE İLGİLİ TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YARI DENEYSEL ÇALIŞMA %A Fatma Dilek Turan %T HEMŞİRELİK DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN AİLE PLANLAMA VE CİNSEL EĞİTİM DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI VE KADINA İLİŞKİN “NAMUS” ANLAYIŞI İLE İLGİLİ TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YARI DENEYSEL ÇALIŞMA %D 2021 %J Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi %P 2528-9624-2528-9632 %V 6 %N 2 %R doi: 10.47479/ihead.988331 %U 10.47479/ihead.988331
ISNAD Turan, Fatma Dilek . "HEMŞİRELİK DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN AİLE PLANLAMA VE CİNSEL EĞİTİM DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI VE KADINA İLİŞKİN “NAMUS” ANLAYIŞI İLE İLGİLİ TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YARI DENEYSEL ÇALIŞMA". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 / 2 (December 2021): 278-294 . https://doi.org/10.47479/ihead.988331
AMA Turan F. D. HEMŞİRELİK DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN AİLE PLANLAMA VE CİNSEL EĞİTİM DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI VE KADINA İLİŞKİN “NAMUS” ANLAYIŞI İLE İLGİLİ TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YARI DENEYSEL ÇALIŞMA. IHEAD. 2021; 6(2): 278-294.
Vancouver Turan F. D. HEMŞİRELİK DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN AİLE PLANLAMA VE CİNSEL EĞİTİM DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI VE KADINA İLİŞKİN “NAMUS” ANLAYIŞI İLE İLGİLİ TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YARI DENEYSEL ÇALIŞMA. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2021; 6(2): 278-294.
IEEE F. D. Turan , "HEMŞİRELİK DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN AİLE PLANLAMA VE CİNSEL EĞİTİM DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI VE KADINA İLİŞKİN “NAMUS” ANLAYIŞI İLE İLGİLİ TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YARI DENEYSEL ÇALIŞMA", Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 278-294, Dec. 2021, doi:10.47479/ihead.988331
Değerli meslektaşlarım,

IHEAD'ın 6. cilt 2. sayısı yayımlanmıştır. Bir sonraki 7. cilt 1. sayımızın en geç Haziran 2022’de yayımlanması planlanmaktadır. Değerli çalışmalarınızı bu sayımızda yayımlayabilirsiniz.

Mart 2020 itibari ile etik kurul belgesi gerekli olan çalışmalar için Etik Kurul Belgesi alınma zorunluluğu vardır. Söz konusu belge, aday makale yüklenirken sisteme, makale ile birlikte yüklenmelidir.

Dergide aynı yazarın, aynı sayı ve aynı ciltte makalelerinin yayımlanamayacağını ve lisansüstü bir tezden türetilen çalışmalarda tezin sahibi ve danışmanının yazar olarak yer almak durumunda olduğunu; zorunlu olmamakla birlikte varsa ikinci danışmanın da yazar olarak yer alabileceğini; bunların dışında farklı yazarların ise ancak katkıları açıklanmak koşulu ile yer alabileceklerini önemle hatırlatmak isteriz.

IHEAD'ta makale yükleme aşamasında ya da makale yayıma kabul edildikten sonra hiç bir şekilde yazar(lar)dan ücret talep edilmemektedir.