Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İLKÖĞRETİM 4. VE 5.SINIFLARDA STEM EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2, 213 - 234, 15.12.2021
https://doi.org/10.47479/ihead.934643

Öz

Son zamanlara damga vuran STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) eğitim yaklaşımı, ülkemizde de oldukça önem kazanmış ve bu önem akademik çalışmalara yansımıştır. Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 4. ve 5. sınıfta STEM eğitimine yönelik yapılan çalışmalarla ilgili doküman analizi yöntemini kullanarak genel bir tablo sunmaktır. Araştırmada 2010-2020 yılları arasındaki toplam 31 çalışma incelenmiştir. Yapılan çalışmalara ilişkin amaç, yıl, yöntem, veri toplama araçları, örneklem, yayın türü, veri analizi ve sonuçları betimleyen tablolar oluşturulmuştur. Araştırmanın sonucunda, STEM eğitiminin öğrencilerin akademik başarı, 21.yy becerileri gibi konularda olumlu etkiye sahip olduğu, her geçen yıl STEM eğitimine yönelik çalışmalarının arttığı bulgularına ulaşılmıştır. Tüm sonuçlar göz önüne alınarak STEM eğitimine ilişkin gelecek araştırmalara ve uygulayıcılara öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Acar, D.(2018). FeTeMM eğitiminin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi üzerine etkisi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara.
 • *Akar, H. (2019). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) temelli etkinliklerin 5. sınıf öğrencilerinin madde ve değişim ünitesindeki kavramları günlük yaşamla ilişkilendirmelerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aksaray. Akbıyık, C., & Ay, G. K. (2014). Okul öncesi yönetici ve öğretmenlerin düşünme becerilerinin öğretimine yönelik algıları: Bir durum çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29-1),1-18.
 • *Alıcı, M. (2018). Probleme Dayalı Öğrenme Ortamında Stem Eğitiminin Tutum, Kariyer Algı Ve Meslek İlgisine Etkisi Ve Öğrenci Görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.
 • *Alperen, N. F. (2020). Ortaokul 5. sınıf bilim uygulamaları dersine yönelik STEM temelli bir öğretim tasarımı: Doğadan ilham alan teknolojiler (Yüksek Lisans Tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Rize.
 • *Arslan, Y¬. (2019). 5. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programı ve ders kitabının STEM yaklaşımı bağlamında incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • *Bahçe, M. (2020). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin FeTeMM etkinlik uygulamalarının değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • *Biçer, A. (2019). Stem yaklaşımına dayalı elektrik devre elemanları konusu öğretiminin 5. sınıf özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin akademik başarılarına ve kalıcılığına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü¬, Aksaray.
 • *Bircan, M. A. (2019). Stem eğitimi etkinliklerinin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin stem'e yönelik tutumlarına, 21. yüzyıl becerilerine ve matematik başarılarına etkisi (Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun).
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (2. Baskı). Pegem Akademi: Ankara.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş( 5. Baskı). Trabzon
 • Çorlu, M. A., Adıgüzel, T., Ayar, M. C., Çorlu, M. S. & Özel, S. (2012, Haziran). Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (BTMM) eğitimi: disiplinler arası çalışmalar ve etkileşimler. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Niğde
 • *Doğan, H. (2020). Beşinci sınıf fen bilimleri dersi ünitelerinin bütünleşik STEM eğitimi yaklaşımı ile tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi (Doktora Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • *Eker, M. (2020). STEM eğitimi uygulamalarının 5. sınıf öğrencilerinin fen motivasyonlarına ve girişimciliklerine etkisinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Erdem, A. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin ve beşinci sınıf öğrencilerinin STEM eğitimi uygulamaları hakkında görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Fırat, İ. (2019). Türkiye’de matematik okuryazarlık ile ilgili 2020 yılına kadar yapılan çalışmaların doküman analizi yöntemiyle incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya.
 • *Güven, Ç. (2020). STEM uygulamaları ile zenginleştirilmiş 7E Öğrenme Modeli'nin 5. sınıf öğrencilerinin bilişsel süreç becerilerine etkisi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Gülhan, F. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin ve beşinci sınıf öğrencilerinin STEM eğitimi uygulamaları hakkında görüşleri (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Herdem, K., & İbrahim, Ü. N. A. L. (2018). STEM eğitimi üzerine yapılan çalışmaların analizi: Bir meta-sentez çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 48(48).
 • *Irak, M. (2019). 5. sınıf fen bilimleri dersi ışığın yayılması ünitesine yönelik STEM uygulamalarının akademik başarı ve STEM'e karşı tutum üzerine etkisinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
 • *İçel, K. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin disiplinli zihin özellikleri ve STEM tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Afyonkarahisar örneklemi) (Yüksek Lisans Tezi) Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar).
 • *Karcı, M. (2018). 5. sınıf elektrik ünite sinin öğretiminde kullanılan STEM etkinliklerine dayalı senaryo tabanlı öğrenme yaklaşımının (STÖY) öğrencilerin akademik başarı, STEM disiplinlerine dayalı meslek seçmeye olan ilgisi ve fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına olan etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • *Kavak, T. (2019). STEM uygulamalarının 4. sınıf öğrencilerinin fen ve teknolojiye yönelik tutumlarına, bilimsel süreç ve problem çözme becerilerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • *Keleş, C. B. (2019). Fen bilimleri dersi uygulamalı bilim ünitesi kapsamında geliştirilen etkinliklerin STEM entegrasyonu açısından değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
 • Koçak, F. (2019). Stem ve maker eğitimi üzerine araştırmaların bir analizi ve meta sentezi (Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Korkmaz, Ö., & Buyruk, B. (2016). Öğrencilerin fen ve teknolojiye dönük kavramları günlük hayatla ilişkilendirme durumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 159-172
 • *Külekci, E. (2019). Kavram karikatürü destekli probleme dayalı fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) etkinliklerinin beşinci sınıf fen bilimleri öğretimi üzerindeki etkileri (Yüksek Lisans Tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.
 • M.E.B. (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara Namdar, B., & Küçük, A. (2018). Fen Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu Çalışmalarının Betimsel İçerik Analizi: Türkiye Örneği.
 • *Ozan, F. (2019). 5. sınıf kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme ünitesine yönelik FeTeMM uygulamalarının etkililiğinin çeşitli değişkenler bağlamında incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya.
 • Özmen, N. (2018). STEM odaklı tanımlanan ders planlarının özellikleri: Bir meta sentez çalışması.(Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • *Öztürk, A. (2020). Tasarım odaklı düşünme yaklaşımı ile beşinci sınıflar için ortaklaşa STEM etkinlikleri geliştirme (Doktora Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Öztürk, D. (2020). İlkokul 4. sınıf fen bilimleri dersinde STEM etkinliklerinin akademik başarıya etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Ordu.
 • *Öztürk, M. (2017). İlkokul 4. sınıf öğretmenleri ve öğrencilerinin FeTeMM eğitimine ilişkin yeterlik inançları ve tutumlarının incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • *Parlakay, E. S. (2017). Fetemm (STEM) uygulamalarının beşinci sınıf öğrencilerinin sorgulayıcı öğrenmelerine, motivasyonlarına ve "Canlılar Dünyasını gezelim ve tanıyalım" ünitesindeki akademik başarılarına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.
 • Sandall, B. K., Sandall, D. L., & Walton, A. L. (2018). Educators’ perceptions of integrated STEM: A phenomenological study. Journal of STEM Teacher Education, 53(1), 3.
 • *Tabaru¬, G. (2017). İlkokul 4. sınıf öğrencilerine fen bilimleri dersinde uygulanan STEM temelli etkinliklerin çeşitli değişkenlere etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • *Tekin, S. (2020). Mühendislik temelli robotik uygulamalarını içeren STEM eğitiminin eleştirel düşünme ve mesleki tercihlerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • *Yavuz, N. (2020). 5. sınıf fen bilimleri dersi insan ve çevre ünitesinin öğretiminde STEM destekli etkinliklerin öğrencilerin çevre bilincine etkisinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • *Yavuz, Ü. (2019). İlkokul fen bilimleri dersinin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) etkinlikleri ile işlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • *Yazıcı, Y. Y. (2019). 6E öğrenme modeline dayalı FETEMM eğitiminin girişimcilik, tutum, meslek ilgisine etkisi ve öğrenci görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.
 • *Yetkin, N. (2020). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin öğrenme anlayışları ve STEM eğitimine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır. Yıldırım, A. , Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • Yıldırım, B. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM eğitiminde biyomimikri uygulamalarına yönelik görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 63-90.
 • Yıldırım, H., & Gelmez-Burakgazi, S. Türkiye’de STEM Eğitimi Konusunda Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma: Meta-Sentez Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-24.
 • Yılmaz, H., Koyunkaya, M. Y., Güler, F., & Güzey, S. (2017). Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Eğitimi Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1787-1800
 • *Yüksel, F. (2019). Ortaokul fen bilimleri dersinde sınıf dışı SEM uygulamalarının öğrencilerin öğrenme ürünlerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Meltem DURAN (Sorumlu Yazar)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-0580-6997
Türkiye


Kevser SARI
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7236-8635
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 7 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 13 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ihead934643, journal = {Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9624}, eissn = {2528-9632}, address = {}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {6}, number = {2}, pages = {213 - 234}, doi = {10.47479/ihead.934643}, title = {İLKÖĞRETİM 4. VE 5.SINIFLARDA STEM EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Sarı, Kevser} }
APA Duran, M. & Sarı, K. (2021). İLKÖĞRETİM 4. VE 5.SINIFLARDA STEM EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 213-234 . DOI: 10.47479/ihead.934643
MLA Duran, M. , Sarı, K. "İLKÖĞRETİM 4. VE 5.SINIFLARDA STEM EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ" . Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 213-234 <http://ihead.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/66165/934643>
Chicago Duran, M. , Sarı, K. "İLKÖĞRETİM 4. VE 5.SINIFLARDA STEM EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 213-234
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM 4. VE 5.SINIFLARDA STEM EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Meltem Duran , Kevser Sarı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47479/ihead.934643 DO - 10.47479/ihead.934643 T2 - Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 234 VL - 6 IS - 2 SN - 2528-9624-2528-9632 M3 - doi: 10.47479/ihead.934643 UR - https://doi.org/10.47479/ihead.934643 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi İLKÖĞRETİM 4. VE 5.SINIFLARDA STEM EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A Meltem Duran , Kevser Sarı %T İLKÖĞRETİM 4. VE 5.SINIFLARDA STEM EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2021 %J Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi %P 2528-9624-2528-9632 %V 6 %N 2 %R doi: 10.47479/ihead.934643 %U 10.47479/ihead.934643
ISNAD Duran, Meltem , Sarı, Kevser . "İLKÖĞRETİM 4. VE 5.SINIFLARDA STEM EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 / 2 (Aralık 2021): 213-234 . https://doi.org/10.47479/ihead.934643
AMA Duran M. , Sarı K. İLKÖĞRETİM 4. VE 5.SINIFLARDA STEM EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. IHEAD. 2021; 6(2): 213-234.
Vancouver Duran M. , Sarı K. İLKÖĞRETİM 4. VE 5.SINIFLARDA STEM EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2021; 6(2): 213-234.
IEEE M. Duran ve K. Sarı , "İLKÖĞRETİM 4. VE 5.SINIFLARDA STEM EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 213-234, Ara. 2021, doi:10.47479/ihead.934643
Değerli meslektaşlarım,

IHEAD'ın 6. cilt 2. sayısı yayımlanmıştır. Bir sonraki 7. cilt 1. sayımızın en geç Haziran 2022’de yayımlanması planlanmaktadır. Değerli çalışmalarınızı bu sayımızda yayımlayabilirsiniz.

Mart 2020 itibari ile etik kurul belgesi gerekli olan çalışmalar için Etik Kurul Belgesi alınma zorunluluğu vardır. Söz konusu belge, aday makale yüklenirken sisteme, makale ile birlikte yüklenmelidir.

Dergide aynı yazarın, aynı sayı ve aynı ciltte makalelerinin yayımlanamayacağını ve lisansüstü bir tezden türetilen çalışmalarda tezin sahibi ve danışmanının yazar olarak yer almak durumunda olduğunu; zorunlu olmamakla birlikte varsa ikinci danışmanın da yazar olarak yer alabileceğini; bunların dışında farklı yazarların ise ancak katkıları açıklanmak koşulu ile yer alabileceklerini önemle hatırlatmak isteriz.

IHEAD'ta makale yükleme aşamasında ya da makale yayıma kabul edildikten sonra hiç bir şekilde yazar(lar)dan ücret talep edilmemektedir.