Cilt: 6 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Makaleler

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi ulusal ve  uluslararası düzeyde üretilen, özgün bilimsel çalışmaları yayımlamayı ve eğitim alanına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Dergimizin amacı, eğitim ve alan eğitimi alanında görev yapan akademisyen, öğretmen ve ilgili alanlarda lisansüstü öğrenim yapan öğrencilerin hem kendi aralarında hem de politika belirleyicileri ve eğitimin diğer paydaşlarıyla bir araya gelerek, gelecek nesillere daha iyi bir eğitim olanağının sağlanabilmesi için yapılması gereken yenilikleri tartışabilecekleri, uluslararası bir platform oluşturmaktır.

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi (IHEAD), yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası, hakemli bir dergidir. Dergimiz eğitimin tüm alanlarıyla ilgili nicel ve nitel araştırma ve inceleme makalelerine yer vermektedir. Ayrıca alanyazını kapsamlı bir biçimde değerlendiren derleme çalışmalarına yer verilmektedir.


 Aşağıdaki eğitim alanları IHEAD'ın kapsamına girmektedir.

Sosyal Bilgiler Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Programları ve Öğretimi
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Fen Bilgisi Eğitimi
Matematik Eğitimi
Müzik Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Resim-İş Eğitimi

Tarih Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Coğrafya Eğitimi
Beden Eğitimi

IHEAD YAZIM KURALLARI

IHEAD Makale Şablonu


Başlık
Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, ortalı, 14 punto ve Times New Roman yazı tipinde, kalın olarak yazılmalıdır. Bağlaçlar hariç en fazla 14 sözcük kullanılmalıdır. Başlıkta bağlaçlar hariç her sözcüğün ilk harfi büyük harflerle, bağlaçlar ise küçük harflerle yazılmalıdır.


Yazar İsmi
Yazar isimleri makale başlığının altında, yazar isimleri yan yana olacak şekilde yazılmalıdır. İsimler, ortalı, 11 punto, Times New Roman yazı tipinde, kalın olarak yazılmalıdır. Yazar adlarının ilk harfi ve soyadlarının tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. Yazar isimleri makale kabul edildikten sonra eklenecektir.


Özet
Makalenin başında, çalışma hakkında okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla Türkçe ve İngilizce kısa özet bulunmalıdır. Türkçe özet, iki yana yaslı, 9 punto ve Times New Roman yazı tipinde yazılmalıdır. Türkçe özette en fazla 200 sözcük kullanılmalıdır. İngilizce özet, iki yana yaslı, 9 punto ve Times New Roman yazı tipinde yazılmalıdır. İngilizce özette en fazla 250 sözcük kullanılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerin yanında en az 3 en fazla 6 anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler noktalı virgül ile ayrılmalıdır. Özetlerde kaynak, tablo veya şekil numarası vb. kullanılmamalıdır.


Dipnot
Makale ile ilgili tezden türetilme, bildiri olarak sunulma, kurum veya fon tarafından desteklenme gibi özel durumlarda dipnot kullanılmalıdır. Özel durumlar detaylı bir şekilde belirtilmelidir.
Yazarlar hakkında bilgi vermek için dipnot kullanılmalıdır.
Dipnotlar numaralandırılarak verilmelidir. Dipnotlar sayfanın en alt kısmına, iki yana yaslı, 9 punto ve Times New Roman yazı tipinde yazılmalıdır. Dipnotlar makale kabul edildikten sonra eklenecektir. Makale gönderilirken yazar kimlerinin tahmin edilmesine neden olabileceği düşüncesi ile dipnotlara yer verilmemelidir.
Makale geliş, kabul ve yayın tarihleri daha sonra eklenecektir. Bu kısımlar başlangıçta şablondaki haliyle boş bırakılacaktır.


Bölüm Başlıkları ve Metin
Makalenin ana yapısı sırasıyla;
Giriş
Yöntem
Bulgular
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Kaynaklar

şeklinde olmalıdır. Çalışmanın yapısına göre yazar, ilave bölümler ekleyebilir.

Ana bölüm başlıklarında birinci düzey başlık kullanılmalıdır. Ana bölüm başlıkları, bağlaçlar hariç her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde, kalın, ortalı, Times New Roman yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Ana bölüm başlıklarının öncesinde 12 nk, sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalı ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

Birincil alt başlıklarda ikinci düzey başlık kullanılmalıdır. Birincil alt başlıklar, bağlaçlar hariç her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde, kalın, sola yaslı, Times New Roman yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Birincil alt başlıkların öncesinde 6 nk, sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalı ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

İkincil alt başlıklarda üçüncü düzey başlık kullanılmalıdır. İkincil alt başlıklar, başlığın sadece ilk sözcüğünün ilk harfi büyük olacak şekilde, kalın, sola yaslı, Times New Roman yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. İkincil alt başlıkların öncesinde 6 nk sonrasında, 3 nk boşluk bırakılmalı ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

Üçüncül alt başlıklarda dördüncü düzey başlık kullanılmalıdır. Üçüncül alt başlıklar, başlığın sadece ilk sözcüğünün ilk harfi büyük olacak şekilde, kalın, italik, sola yaslı, Times New Roman yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Üçüncül alt başlıkların öncesinde 6 nk sonrasında, 3 nk boşluk bırakılmalı ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

Metinler, Times New Roman yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Metin paragrafları öncesinde 6 nk sonrasında, 0 nk boşluk bırakılmalıdır.


Tablolar
Tablolar, yatay çizgiler kullanılarak oluşturulmalıdır ve dikey çizgi kullanılmamalıdır. Tablolar iki yasa yaslı olarak oluşturulmalıdır. Tablo içerisindeki metin, Times New Roman yazı tipinde, 9 veya 10 punto büyüklüğünde, iki yana veya sola yaslı ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Her bir tablo için tablo numarası ve tablo başlığı bulunmalıdır. Tablo numarası ve başlığı tablonun üst kısmına yazılmalıdır. Tablo numarası ve başlığı Times New Roman yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Tablolara metin içerisinde atıfta bulunulmalı ve mümkünse açıklanmalıdır.

Şekiller ve Resimler
Şekiller ve resimler sayfayı ortalayacak şekilde yerleştirilmelidir. Her bir şekil/resim için numara ve başlık bulunmalıdır. Şekil/resim numarası ve başlığı görselin alt kısmına yazılmalıdır. Şekil/resim numarası ve başlığı Times New Roman yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. İlgili şekle/resme metin içerisinde atıfta bulunulmalı ve mümkünse açıklanmalıdır.

Kaynaklar
Kaynaklar APA 6 standartları çerçevesinde hazırlanmalıdır. Her bir kaynak Times New Roman yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı, tek satır aralıklı ve ilk satır 1 cm asılı olacak şekilde yazılmalıdır. Kaynaklar öncesinde ve sonrasında 0 nk boşluk olmalıdır. Metin içi atıfların yazımında, tablolarda, şekillerde ve kaynakların yazımında APA 6 yazım standartlarına dikkat edilmelidir. Kaynaklarda yer alan her bir kaynağa metin içerisinde en az bir atfın bulunulmasına ve metin içerisinde verilen herhangi bir atfın kaynağının kaynaklarda gösterilmesine dikkat ediniz.

Ekler
Yazarlar ihtiyaç duymaları halinde kaynaklardan sonra ek sunabilirler. Birden fazla ek sunulması halinde ekler numaralandırılmalıdır. Sunulan eklere makale içerisinde atıfta bulunulması gerekmektedir.

Genişletilmiş Özet
Makalenin en son kısmında genişletilmiş İngilizce özete yer verilmelidir. Bu özette makale ile ilgili kritik bilgiler sunulmalıdır. Bir çerçeve oluşturması açısından amaç (purpose), araştırma yöntemi (research method), bulgular (results) ve tartışma, sonuç ve öneriler (discussion, conclusion, and suggestions) başlıkları kullanılabilir. Genişletilmiş özet en az 700 en fazla 1000 kelimeden oluşmalıdır. Metin, Times New Roman yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Metin paragrafları öncesinde 6 nk sonrasında, 0 nk boşluk bırakılmalıdır.

Makale Şablonu
Makale yazım kurallarının tamamına bu yazıda değinilmemiş olabilir. Bu sebeple makale taslaklarınızda kullanabileceğinizi makale şablonu oluşturulmuştur. Dergimize makale gönderirken bu şablonu kullanmanızı rica ederiz. Eğer yazım işlemi başka bir dosyada yapılmış ise makalenizi bu şablona aktardıktan sonra sisteme yükleyebilirsiniz.
Yazım kurallarında verilen bilgiler ile şablondaki bilgilerin çelişmesi durumunda şablondaki yapıyı dikkate alınız.

Kaynak Yazımında Bazı Temel Örnekler
Kitap
Argün, Z., Arıkan, A., Bulut, S., & Halıcıoğlu, S. (2014). Temel Matematik Kavramların Künyesi. Ankara: Gazi Kitapevi.
Kitap bölümü
Yazıcı, E. (2019). Sayı sistemi ve değişik tabanlı sayılar. E. Ertekin ve M. Ünlü (Ed.), Kuramdan uygulamaya etkinlik örnekleriyle sayıların öğretimi içinde (s. 25-42). Ankara: Pegem Akademi.
Makale
Arslan, Ç. ve Altun, M. (2007). Learning to solve non–routine problems. İlköğretim Online, 6(1), 50–61.


1. Dergiye özgün çalışmalar gönderilmelidir.

2. Gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış olmalı vaya yayımlanmak üzere farklı bir dergiye gönderilmemelidir.

3.Makaleler sisteme yüklenirken yazar isimleri, adresleri ve yazarları tanıtıcı tüm bilgiler silinerek yüklenmelidir.

4. Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandığı kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde atıf yapmalıdır.

5 Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkarma, yazar ekleme işlemi yapılmamalıdır.

Yayın Etiği

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisine çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisinde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.
Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisine gönderilemez.

Tezden türetilen çalışmalarda tezin sahibi ve danışmanı yazar olarak yer almak durumundadır. Zorunlu olmamakla birlikte varsa ikinci danışman da yazar olarak yer alabilir. Bunların dışında farklı yazarlar ancak katkıları açıklanmak koşulu ile yer alabilirler.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları


Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE)tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar


Editörler, Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisinde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,
Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
Düşünce özgürlüğünü destekleme,
Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.
Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler
Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
"Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler
Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın kurulu ile ilişkiler
Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Ayrıca editörler;

Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.
Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editoryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editoryal ve kör hakemlik süreçleri
Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi
Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem
Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikâyetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak
Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması
Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık
Editörler;

Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.

Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.

Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler
Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar
Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.


Çıkar çatışmaları
Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.


Yayıncının Etik Sorumlukları
Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi Editörleri ve Yayın Kurulu aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

Editörler, Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisine gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisinde yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.


Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız
Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisinde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen ihead.editor@aksaray.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Dergiye ilişkin herhangi bir ücretlendirme bulunmamaktadır.

Değerli meslektaşlarım,

IHEAD'ın 6. cilt 2. sayısı yayımlanmıştır. Bir sonraki 7. cilt 1. sayımızın en geç Haziran 2022’de yayımlanması planlanmaktadır. Değerli çalışmalarınızı bu sayımızda yayımlayabilirsiniz.

Mart 2020 itibari ile etik kurul belgesi gerekli olan çalışmalar için Etik Kurul Belgesi alınma zorunluluğu vardır. Söz konusu belge, aday makale yüklenirken sisteme, makale ile birlikte yüklenmelidir.

Dergide aynı yazarın, aynı sayı ve aynı ciltte makalelerinin yayımlanamayacağını ve lisansüstü bir tezden türetilen çalışmalarda tezin sahibi ve danışmanının yazar olarak yer almak durumunda olduğunu; zorunlu olmamakla birlikte varsa ikinci danışmanın da yazar olarak yer alabileceğini; bunların dışında farklı yazarların ise ancak katkıları açıklanmak koşulu ile yer alabileceklerini önemle hatırlatmak isteriz.

IHEAD'ta makale yükleme aşamasında ya da makale yayıma kabul edildikten sonra hiç bir şekilde yazar(lar)dan ücret talep edilmemektedir.