Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TEMEL EĞİTİM KADEMESİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2, 176 - 190, 15.12.2021
https://doi.org/10.47479/ihead.910131

Öz

Bu araştırma da 2000-2020 yılları arasında incelenen lisansüstü tez ve makalelerin katılımcıları, katılımcı sayıları, veri toplama araçları, çalışma yöntemleri, yayımlanma yılları, makale için dergi adları, tez için üniversiteleri ve tez türleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma da nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizi tekniği kullanılmıştır. YÖK Ulusal Tez Merkezi'nde, Google Scholar'da, ÇOMÜ Kütüphane Arşivi'nde, Dergipark'ta yer alan 13 tez ve 40 adet makale incelemeye alınmıştır. Çalışma kapsamında toplanan her tez ve makale için Excel dosyasında bir 'Tez, Makale İnceleme Formu' oluşturulmuştur. Verilerin oluşturulan formla analiz edilmesi sonucunda incelenen çalışmalarının örnekleminin en fazla öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. En çok kullanılan veri toplama aracının anket olduğu belirlenmiş, çalışmaların çoğunlukla nicel yöntem ile oluşturulduğu ortaya konmuştur. En çok çalışma yapılan yılların 2015 ve 2016 yılları olduğu saptanmıştır. İncelenen tezlerden büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu ortaya konmuştur. İncelenen tezlerden çoğunluğun Marmara Üniversitesi'ne ait olduğu saptanmıştır. İncelenen makalelerden çoğunluğun Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi'ne ait olduğu ortaya konmuştur. Çalışma gelecekte incelenecek olan spor ve beden eğitimi dersi ile ilişkili makale ve tezler için bir rehber niteliğinde olduğundan önem kazanmaktadır.

Kaynakça

 • Akgün, İ. B. (2009). İlköğretim okulları seçmeli spor etkinlikleri dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Albayrak,H.(2019). İlkokul beden eğitimi ve oyun dersi oyun oynuyorum derleme kitapçığında yer alan çocuk oyunlarının değerler açısından incelenmesi ve buna yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Alemdağ, S.,Öncü, E. Ve Sakallıoğlu, F. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının beden eğitimi dersine yönelik tutum ve öz-yeterlikleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 45-60.
 • Arabacı,İ.B. (2017). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yaşamlarında sporun anlam ve önemi, Türk Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 115-135.
 • Atlı, K., Mirzeoğlu,A.D. ve Erkut, O. (2018). Akran öğretim modeli ve fiziksel etkinlik kartları uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri, Türkiye Klinikleri Sports Dergisi, 10(3), 97-115.
 • Avşar,Y.(2018). 10-12 yaş grubu öğrencilerin bireysel değişkenleri, beden eğitimi oyun, spor katılımlarına göre sosyal duygusal öğrenme becerileri ve cesaretleri, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Aydoğan,H. ,Bardakçı, S. , Arslan,E. , Civelek,H. ve İşyar,Z. (2016). İlkokul 4.sınıf ve ortaokul 5.sınıf öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum ve öz-yeterliklerinin incelenmesi, CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 100-119.
 • Balyan, M., Balyan Yerlikaya, K. ve Kiremitçi, O. (2012). Farklı sportif etkinliklerin ilköğretim 2. Kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum, sosyal beceri ve öz yeterlik düzeylerine etkileri, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14 (2), 196-201.
 • Bilir, P. (2008). Yeni beden eğitimi öğretim programı ve köy enstitülerinde beden eğitimi derslerinin yapılandırmacı öğretim yaklaşımı açısından değerlendirilmesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(3), 145-150.
 • Boyraz, C. ve Serin, G. (2015). İlkokul düzeyinde oyun temelli fiziksel etkinlikler yoluyla kuvvet ve hareket kavramlarının öğretimi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 89-101.
 • Bozdemir, R., Çimen, Z., Kaya, M. ve Demir, O. (2015). Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor dersinde karşılaştıkları problemler, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 221-234.
 • Can, S. ve Çava, G. (2018). Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre ilkokulda uygulanan oyun ve fiziki etkinlikler dersinin değerlendirilmesi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 261-273.
 • Cengiz,Ö., Kılıç, M.A. ve Soylu, Y. (2018). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi, Spor Bilimleri Akademisi Dergisi, 1(2), 141-149.
 • Çivrilkara, R., Küçükkılıç, S. ve Öncü, E. (2017). Sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlikler dersi hakkındaki görüşleri, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 8(15), 18-46.
 • Dalaman, O. (2010). İlköğretim birinci kademede beden eğitimi dersi öğretim programı kazanımlarının gerçekleşme durumuna ilişkin öğretmen görüşleri, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Dalaman, O. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının “Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi” dersine yönelik tutumlarının değişik faktörlerce incelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 59-7.
 • Dalkıran, O., Altıntaş, A., Gündüz, N., Sunay, H. ve Akgül, M. (2004). Ankara ili devlet-özel ilk ve orta öğretim okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin ders dışı etkinliklerinde kapalı spor alanlarının etkin kullanımı üzerine görüşleri, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(3), 109-118.
 • Erdoğdu, M. ve Öçalan, M . (2011). İlköğretim 2. Kademe beden eğitimi ders programının değerlendirilmesine ilişkin beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(4), 151-162.
 • Esen, G. (2010). İlköğretim okulları 2.kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersine ve ders dışı spor etkinliklerine yönelik tutumlarında beden eğitimi öğretmenlerinin rolü, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gözler A., Turan B.N. ve Turan M.B. (2020). Çocuk oyunlarının ilkokul öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerine etkisi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 14(2), 186-201.
 • Güllü, M., Cengiz Şarvan, Ş., Öztaşyonar, Y. ve Kaplan, B. (2016). Ortaokul öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi (Şanlıurfa İli Örneği), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 49-61.
 • Güven, Ö ve Yıldız, Ö. (2014). Sınıf öğretmenlerinin oyun ve fizikî etkinlikler dersinden beklentileri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 525-538.
 • Güvendi, B. ve Serin, H. (2019). Sınıf öğretmenliği adaylarının oyun ve fiziksel etkinlikler dersine yönelik tutumları ile fiziksel aktiviteye katılım motivasyonları arasındaki ilişkininin incelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(72), 1957-1968.
 • Havadar, T. ve Taşdan, M. (2015). Beden eğitimi öğretmenlerinin ilköğretim 4.-5. sınıf öğretim programları hakkında görüşleri (Ardahan, Iğdır ve Kars İli Örneği), Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 29-43.
 • Holoğlu Girgin, O. (2006). İlköğretim ikinci kademede öğrenim gören kız öğrencilerin beden eğitimi dersine karşı tutumları, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Işıkgöz E. (2015). Ortaokul beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının temel ilkelerine ilişkin beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri (Sakarya İli Örneği), Sakarya Üniversitesi Eğitim Dergisi, 5(3), 27-41.
 • Kara, İ. (2007). İlköğretimde sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersi öğretimine ilişkin yeterlik düzeylerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Keleş,Ö.F. ve Alpkaya, U. (2016). Orta okul öğrencilerinin düzenli sportif aktivite ve okul başarı puanlarının karşılaştırılması, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 31-36.
 • Kılıç,M. (2014). İlkokul beden eğitimi ve spor dersi programının sınıf öğretmenleri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi (Şahinbey/Gaziantep Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Korucu,G.(2004). İlköğretim okullarında beden eğitimi ve spor derslerinde beden eğitimi öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler ve okul yöneticilerinin bu konudaki görüşleri (Denizli İl Örneği),Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Mamak, H.(2012). İlköğretim okullarında beden eğitimi ve spor derslerinin amaçlarına ulaşma düzeyini etkileyen faktörler, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14 (1), 109-115.
 • Namlı, A., Temel, C. ve Güllü,M. (2016). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin ürettikleri metaforlar, Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2), 479-496.
 • Orhan,R. Ve Yoncalık, O. (2016). Türkiye’deki ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor alışkanlıkları, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 353-376.
 • Özbal, A.F., Sağlam, M. ve Cavkaytar, S.(2019). Beden Eğitimi ve Spor dersinde farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının uygulanması, Eğitim ve Bilim Dergisi, 44(200), 291-312.
 • Özcan,G., Mirzeoğlu, A.D. ve Çoknaz, D.(2016). Öğrenci gözüyle beden eğitimi ve spor dersi ve öğretmeni. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1), 270-291.
 • Özkaya, S. (2009). İlköğretim ve ortaöğretim kurumları yöneticilerinin beden eğitimi dersi ve beden eğitimi öğretmenlerine karşı tutumları, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Şenşık, Y.(2006). İlköğretim okullarında uygulanan beden eğitimi ve spor derslerinde kullanılan farklı öğretim yöntemlerinin sosyal yetkinlik beklentisi üzerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Şirin, F.A. (2009). Yeni ilköğretim beden eğitimi dersi (altıncı sınıf) öğretim programının uygulanabilirlik düzeyinin çeşitli değişkenler acısından incelenmesi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 92-102.
 • Şirinkan, A. Ve Gündoğdu, K. (2011). Öğretmenlerin ilköğretim beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı ve planlarına ilişkin algıları, İlköğretim Online, 10(1), 144-159.
 • Şişko, M. ve Demirhan, G. (2002). İlköğretim okulları ve liselerde öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 205-210.
 • Taşğın,Ö. ve Tekin, M. (2009). Çeşitli değişkenlere göre ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutum ve görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 457-466.
 • Taşmektepligil, Y.,Yılmaz, Ç., İmamoğlu, O. ve Kılcıgil, E. (2006). İlköğretim okullarında beden eğitimi ders hedeflerinin gerçekleşme düzeyi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4 (4), 139-147
 • Tortop, Y. Ve Ocak, Y. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin eğitsel oyun uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 1(1), 14-22.
 • Türkmen, M. ve Varol, S.(2015). Beden Eğitimi ve Spor dersinin ortaokul öğrencileri üzerinde sportmenlik davranışı oluşturma etkisinin belirlenmesi: (Bartın İl Örneği), Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi (UGEAD),42-64.
 • Uğraş,S., Güllü,M. ve Yücekaya,M.A. (2019). Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliğindeki ilk yılım, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(1), 242-259.
 • Ünlü,H. ve Aydos,H .(2007). İlköğretim okullarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntemleri, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 40-51.
 • Varol Kalemoğlu,Y., Ünlü, H., Erbaş, M.K. ve Sünbül, A.M.(2016). İlköğretim beden eğitimi dersi tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, Spor Bilimleri Dergisi, 27(1), 16-26.
 • Yalız, D. (2011). Beden Eğitimi dersi kapsamındaki fiziksel etkinlik oyunlarının ilköğretim öğrencilerinin karakter gelişimleri üzerindeki etkisi, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Yaylacı, F. (2012). İlköğretim okullarında “Nasıl Bir Beden Eğitimi Dersi İstiyorum?”, Milli Eğitim, 194-210.
 • Yıkılmaz,A., Biçer,M., Gürkan,A.C. ve Özdal, M. (2015). 8-12 yaş grubu ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin performansla ilgili fiziksel uygunluklarının değerlendirilmesi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(3), 300-307.
 • Yıldız,E.(2012). İlk ve ortaöğretimde görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor derslerinde kullandıkları öğretim yöntemleri ve karşılaştıkları sorunların incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Yılmaz,G. ve Gündüz, N. (2008). Ankara merkez ilköğretim okullarında görevli beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme tekniklerinin uygulanışına ilişkin görüşleri, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(3), 103-111.
 • Yücekaya, M. A. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersi mutluluk düzeylerinin incelenmesi, Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi 3(1), 27-37.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Çavuş ŞAHİN (Sorumlu Yazar)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
0000-0002-4250-9898
Türkiye


Cemal BATUR
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, SINIF EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
0000-0002-9516-8038
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 6 Nisan 2021
Kabul Tarihi 14 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ihead910131, journal = {Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9624}, eissn = {2528-9632}, address = {}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {6}, number = {2}, pages = {176 - 190}, doi = {10.47479/ihead.910131}, title = {TEMEL EĞİTİM KADEMESİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Şahin, Çavuş and Batur, Cemal} }
APA Şahin, Ç. & Batur, C. (2021). TEMEL EĞİTİM KADEMESİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ . Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 176-190 . DOI: 10.47479/ihead.910131
MLA Şahin, Ç. , Batur, C. "TEMEL EĞİTİM KADEMESİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ" . Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 176-190 <http://ihead.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/66165/910131>
Chicago Şahin, Ç. , Batur, C. "TEMEL EĞİTİM KADEMESİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 176-190
RIS TY - JOUR T1 - TEMEL EĞİTİM KADEMESİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ AU - Çavuş Şahin , Cemal Batur Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47479/ihead.910131 DO - 10.47479/ihead.910131 T2 - Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 176 EP - 190 VL - 6 IS - 2 SN - 2528-9624-2528-9632 M3 - doi: 10.47479/ihead.910131 UR - https://doi.org/10.47479/ihead.910131 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi TEMEL EĞİTİM KADEMESİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ %A Çavuş Şahin , Cemal Batur %T TEMEL EĞİTİM KADEMESİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ %D 2021 %J Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi %P 2528-9624-2528-9632 %V 6 %N 2 %R doi: 10.47479/ihead.910131 %U 10.47479/ihead.910131
ISNAD Şahin, Çavuş , Batur, Cemal . "TEMEL EĞİTİM KADEMESİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 / 2 (Aralık 2021): 176-190 . https://doi.org/10.47479/ihead.910131
AMA Şahin Ç. , Batur C. TEMEL EĞİTİM KADEMESİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ. IHEAD. 2021; 6(2): 176-190.
Vancouver Şahin Ç. , Batur C. TEMEL EĞİTİM KADEMESİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2021; 6(2): 176-190.
IEEE Ç. Şahin ve C. Batur , "TEMEL EĞİTİM KADEMESİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ", Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 176-190, Ara. 2021, doi:10.47479/ihead.910131
Değerli meslektaşlarım,

IHEAD'ın 6. cilt 2. sayısı yayımlanmıştır. Bir sonraki 7. cilt 1. sayımızın en geç Haziran 2022’de yayımlanması planlanmaktadır. Değerli çalışmalarınızı bu sayımızda yayımlayabilirsiniz.

Mart 2020 itibari ile etik kurul belgesi gerekli olan çalışmalar için Etik Kurul Belgesi alınma zorunluluğu vardır. Söz konusu belge, aday makale yüklenirken sisteme, makale ile birlikte yüklenmelidir.

Dergide aynı yazarın, aynı sayı ve aynı ciltte makalelerinin yayımlanamayacağını ve lisansüstü bir tezden türetilen çalışmalarda tezin sahibi ve danışmanının yazar olarak yer almak durumunda olduğunu; zorunlu olmamakla birlikte varsa ikinci danışmanın da yazar olarak yer alabileceğini; bunların dışında farklı yazarların ise ancak katkıları açıklanmak koşulu ile yer alabileceklerini önemle hatırlatmak isteriz.

IHEAD'ta makale yükleme aşamasında ya da makale yayıma kabul edildikten sonra hiç bir şekilde yazar(lar)dan ücret talep edilmemektedir.