Yazım Kuralları

IHEAD YAZIM KURALLARI

IHEAD Makale Şablonu


Başlık
Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, ortalı, 14 punto ve Times New Roman yazı tipinde, kalın olarak yazılmalıdır. Bağlaçlar hariç en fazla 14 sözcük kullanılmalıdır. Başlıkta bağlaçlar hariç her sözcüğün ilk harfi büyük harflerle, bağlaçlar ise küçük harflerle yazılmalıdır.


Yazar İsmi
Yazar isimleri makale başlığının altında, yazar isimleri yan yana olacak şekilde yazılmalıdır. İsimler, ortalı, 11 punto, Times New Roman yazı tipinde, kalın olarak yazılmalıdır. Yazar adlarının ilk harfi ve soyadlarının tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. Yazar isimleri makale kabul edildikten sonra eklenecektir.


Özet
Makalenin başında, çalışma hakkında okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla Türkçe ve İngilizce kısa özet bulunmalıdır. Türkçe özet, iki yana yaslı, 9 punto ve Times New Roman yazı tipinde yazılmalıdır. Türkçe özette en fazla 200 sözcük kullanılmalıdır. İngilizce özet, iki yana yaslı, 9 punto ve Times New Roman yazı tipinde yazılmalıdır. İngilizce özette en fazla 250 sözcük kullanılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerin yanında en az 3 en fazla 6 anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler noktalı virgül ile ayrılmalıdır. Özetlerde kaynak, tablo veya şekil numarası vb. kullanılmamalıdır.


Dipnot
Makale ile ilgili tezden türetilme, bildiri olarak sunulma, kurum veya fon tarafından desteklenme gibi özel durumlarda dipnot kullanılmalıdır. Özel durumlar detaylı bir şekilde belirtilmelidir.
Yazarlar hakkında bilgi vermek için dipnot kullanılmalıdır.
Dipnotlar numaralandırılarak verilmelidir. Dipnotlar sayfanın en alt kısmına, iki yana yaslı, 9 punto ve Times New Roman yazı tipinde yazılmalıdır. Dipnotlar makale kabul edildikten sonra eklenecektir. Makale gönderilirken yazar kimlerinin tahmin edilmesine neden olabileceği düşüncesi ile dipnotlara yer verilmemelidir.
Makale geliş, kabul ve yayın tarihleri daha sonra eklenecektir. Bu kısımlar başlangıçta şablondaki haliyle boş bırakılacaktır.


Bölüm Başlıkları ve Metin
Makalenin ana yapısı sırasıyla;
Giriş
Yöntem
Bulgular
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Kaynaklar

şeklinde olmalıdır. Çalışmanın yapısına göre yazar, ilave bölümler ekleyebilir.

Ana bölüm başlıklarında birinci düzey başlık kullanılmalıdır. Ana bölüm başlıkları, bağlaçlar hariç her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde, kalın, ortalı, Times New Roman yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Ana bölüm başlıklarının öncesinde 12 nk, sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalı ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

Birincil alt başlıklarda ikinci düzey başlık kullanılmalıdır. Birincil alt başlıklar, bağlaçlar hariç her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde, kalın, sola yaslı, Times New Roman yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Birincil alt başlıkların öncesinde 6 nk, sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalı ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

İkincil alt başlıklarda üçüncü düzey başlık kullanılmalıdır. İkincil alt başlıklar, başlığın sadece ilk sözcüğünün ilk harfi büyük olacak şekilde, kalın, sola yaslı, Times New Roman yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. İkincil alt başlıkların öncesinde 6 nk sonrasında, 3 nk boşluk bırakılmalı ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

Üçüncül alt başlıklarda dördüncü düzey başlık kullanılmalıdır. Üçüncül alt başlıklar, başlığın sadece ilk sözcüğünün ilk harfi büyük olacak şekilde, kalın, italik, sola yaslı, Times New Roman yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Üçüncül alt başlıkların öncesinde 6 nk sonrasında, 3 nk boşluk bırakılmalı ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

Metinler, Times New Roman yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Metin paragrafları öncesinde 6 nk sonrasında, 0 nk boşluk bırakılmalıdır.


Tablolar
Tablolar, yatay çizgiler kullanılarak oluşturulmalıdır ve dikey çizgi kullanılmamalıdır. Tablolar iki yasa yaslı olarak oluşturulmalıdır. Tablo içerisindeki metin, Times New Roman yazı tipinde, 9 veya 10 punto büyüklüğünde, iki yana veya sola yaslı ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Her bir tablo için tablo numarası ve tablo başlığı bulunmalıdır. Tablo numarası ve başlığı tablonun üst kısmına yazılmalıdır. Tablo numarası ve başlığı Times New Roman yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Tablolara metin içerisinde atıfta bulunulmalı ve mümkünse açıklanmalıdır.

Şekiller ve Resimler
Şekiller ve resimler sayfayı ortalayacak şekilde yerleştirilmelidir. Her bir şekil/resim için numara ve başlık bulunmalıdır. Şekil/resim numarası ve başlığı görselin alt kısmına yazılmalıdır. Şekil/resim numarası ve başlığı Times New Roman yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. İlgili şekle/resme metin içerisinde atıfta bulunulmalı ve mümkünse açıklanmalıdır.

Kaynaklar
Kaynaklar APA 6 standartları çerçevesinde hazırlanmalıdır. Her bir kaynak Times New Roman yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı, tek satır aralıklı ve ilk satır 1 cm asılı olacak şekilde yazılmalıdır. Kaynaklar öncesinde ve sonrasında 0 nk boşluk olmalıdır. Metin içi atıfların yazımında, tablolarda, şekillerde ve kaynakların yazımında APA 6 yazım standartlarına dikkat edilmelidir. Kaynaklarda yer alan her bir kaynağa metin içerisinde en az bir atfın bulunulmasına ve metin içerisinde verilen herhangi bir atfın kaynağının kaynaklarda gösterilmesine dikkat ediniz.

Ekler
Yazarlar ihtiyaç duymaları halinde kaynaklardan sonra ek sunabilirler. Birden fazla ek sunulması halinde ekler numaralandırılmalıdır. Sunulan eklere makale içerisinde atıfta bulunulması gerekmektedir.

Genişletilmiş Özet
Makalenin en son kısmında genişletilmiş İngilizce özete yer verilmelidir. Bu özette makale ile ilgili kritik bilgiler sunulmalıdır. Bir çerçeve oluşturması açısından amaç (purpose), araştırma yöntemi (research method), bulgular (results) ve tartışma, sonuç ve öneriler (discussion, conclusion, and suggestions) başlıkları kullanılabilir. Genişletilmiş özet en az 700 en fazla 1000 kelimeden oluşmalıdır. Metin, Times New Roman yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Metin paragrafları öncesinde 6 nk sonrasında, 0 nk boşluk bırakılmalıdır.

Makale Şablonu
Makale yazım kurallarının tamamına bu yazıda değinilmemiş olabilir. Bu sebeple makale taslaklarınızda kullanabileceğinizi makale şablonu oluşturulmuştur. Dergimize makale gönderirken bu şablonu kullanmanızı rica ederiz. Eğer yazım işlemi başka bir dosyada yapılmış ise makalenizi bu şablona aktardıktan sonra sisteme yükleyebilirsiniz.
Yazım kurallarında verilen bilgiler ile şablondaki bilgilerin çelişmesi durumunda şablondaki yapıyı dikkate alınız.

Kaynak Yazımında Bazı Temel Örnekler
Kitap
Argün, Z., Arıkan, A., Bulut, S., & Halıcıoğlu, S. (2014). Temel Matematik Kavramların Künyesi. Ankara: Gazi Kitapevi.
Kitap bölümü
Yazıcı, E. (2019). Sayı sistemi ve değişik tabanlı sayılar. E. Ertekin ve M. Ünlü (Ed.), Kuramdan uygulamaya etkinlik örnekleriyle sayıların öğretimi içinde (s. 25-42). Ankara: Pegem Akademi.
Makale
Arslan, Ç. ve Altun, M. (2007). Learning to solve non–routine problems. İlköğretim Online, 6(1), 50–61.


Değerli meslektaşlarım,

IHEAD'ın 6. cilt 2. sayısı yayımlanmıştır. Bir sonraki 7. cilt 1. sayımızın en geç Haziran 2022’de yayımlanması planlanmaktadır. Değerli çalışmalarınızı bu sayımızda yayımlayabilirsiniz.

Mart 2020 itibari ile etik kurul belgesi gerekli olan çalışmalar için Etik Kurul Belgesi alınma zorunluluğu vardır. Söz konusu belge, aday makale yüklenirken sisteme, makale ile birlikte yüklenmelidir.

Dergide aynı yazarın, aynı sayı ve aynı ciltte makalelerinin yayımlanamayacağını ve lisansüstü bir tezden türetilen çalışmalarda tezin sahibi ve danışmanının yazar olarak yer almak durumunda olduğunu; zorunlu olmamakla birlikte varsa ikinci danışmanın da yazar olarak yer alabileceğini; bunların dışında farklı yazarların ise ancak katkıları açıklanmak koşulu ile yer alabileceklerini önemle hatırlatmak isteriz.

IHEAD'ta makale yükleme aşamasında ya da makale yayıma kabul edildikten sonra hiç bir şekilde yazar(lar)dan ücret talep edilmemektedir.